คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User
 

นายกิตินันท์ นาเสถียร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

นางมยุรี ศรชัย

รก.ผอ.โรงเรียน 

 นางสาวปิยาภรณ์ มากแก้ว

งานวิชาการ

 

นางมยุรี ศรชัย

งานงบประมาณ

 นายกิตินันท์ นาเสถียร

งานบริหารบุคคล

 

นายสาโรช ดิษฐใจ

งานบริหารทั่วไป

 

 

 

ฮิต: 7787