กรรมการนักเรียน2557

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

 

 

เด็กชายปิยะพงษ์ วรรณคร

ประธานนักเรียน

 

เด็กหญิงโกมลดา ทวนทอง

รองประธานนักเรียน

 

เด็กหญิงพรพรรณ ผ่องไสย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

เด็กหญิงจารุวรรณ พุทธชาติ

ผ่ายกีฬา

 

 

เด็กชายวิโรจน์ ผานิล

ฝ่ายปกครอง

 

เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่ซิ้ม

ฝ่ายบริการ

 

 

เด็กชายนราวิชญ์ อร่ามดี

ฝ่ายเหรัญญิก

 

 

 

เด็กชายวรายุทธ แดงกล่ำ

เลขานุการ

 

 

 

 

ฮิต: 3516