ประวัติโรงเรียน

หมวด: ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 09 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

 

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่  ๑๗๘  หมู่ที่ ๘  ตำบล  ปลายโพงพาง  อำเภอ อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์  ๗๕๑๑๐   โทรศัพท์  ๐-๓๔๗๕-๓๖๑๐ โทรสาร -  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม         

          ประวัติการจัดการศึกษาของโรงเรียน

          โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ในที่ธรณีสงฆ์วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง เนื้อที่ ๔ ไร่เศษ  บ้านเลขที่  ๑๗๘   หมู่ที่ ๘ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  จัดตั้งขึ้นโดย พระอธิการชม สุวัณคงโค อดีตเจ้าอาวาสวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ร่วมกับนายปั่ง ไล้สกุล ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่เรียน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๒

          พ.ศ.๒๔๙๓ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข กว้าง ๙ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ๑ หลังโดยเงินบริจาคแล้วเสร็จและขออนุญาตทางราชการเปิดเป็นโรงเรียนประถมศึกษา เปิดสอนชั้น ประถมศึกษา   ปีที่ ๑-๔

          พ.ศ.๒๕๐๙ เข้าโครงการขยายการศึกษาภาคบังคับเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ๐๑๕  จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร  จำนวน ๑๖ ห้องเรียน  งบประมาณก่อสร้าง ๖๔๐,๐๐๐ บาท

          พ.ศ.๒๕๑๘  เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

          พ.ศ.๒๕๒๑ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้แผนการศึกษาภาคบังคับเรียนถึงชั้นประถมศึกษา    ปีที่ ๖

          พ.ศ.๒๕๓๐ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามอนุมัติให้เปิดสอนอนุบาลชนบท      ปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน และอนุบาลชนบทปีที่ ๒ จำนวน ๑ ห้องเรียน

          พ.ศ.๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๒/๒๘ (อาคารคอนกรีต ๓ ชั้น) จำนวน ๑ หลัง ๑๕ ห้องพร้อมครุภัณฑ์ห้องเรียน เป็นเงิน ๔,๗๘๘,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๕๖  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เขตพื้นที่บริการ ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๘ ตำบลปลายโพงพาง หมู่ที่ ๘ ตำบลวัดประดู่ และหมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลแพรกหนามแดง 

              พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ และสื่อเทคโนโลยี ห้องสมุด ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท  แผนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ หมวดงบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ส่งงานวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

          พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๗,๓๘๓.๐๐ บาท งบประมาณแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน วันที่   ๕  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๙

         พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๔๖๔,๙๗๒.๐๐ บาท วันที่ ๒๘  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้รับงบประมาณประจำปี๒๕๕๙ งบกลางรายงานเงินสำรองรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบลงทุนค่าสิ่งก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รายการค่าซ่อมแซมบ้านพักครู วงเงิน  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

          พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ได้จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคาร สปช.๒/๒๘ งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง หมวดเงิน อุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  สนับสนุนการดำเนินตามโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ วงเงิน  ๔๐,๐๐๐.๐๐บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) วันที่ ๘  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๐  งบประมาณครุภัณฑ์อาเซียน ๑๘๖,๒๐๐ บาท จัดซื้อทีวี ๓ เครื่อง ตู้ใส่เอกสาร ๒ ชุด

พ.ศ. ๒๕๖๐ การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และชุมชน

          พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  จัดสรรเงินงบประมาณจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง) ๑ อัตรา  เวลา ๑๒ เดือน ๆละ ๑๔,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗๔,๐๐๐ บาท

         ปัจจุบัน มีนายกิตินันท์ นาเสถียร  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา มีบุคลากร ผู้บริหารชาย ๑ คน ครูผู้สอน ชาย ๒ คน หญิง ๗ คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ หญิง ๑ คน  ครูอัตราจ้าง  อบจ.สมุทรสงคราม ชาย ๑ คน ธุรการชาย ๑ คน นักการหญิง ๑ คน

ฮิต: 12859