ประวัติโรงเรียน

หมวด: ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 09 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

 

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่  ๑๗๘  หมู่ที่ ๘  ตำบล  ปลายโพงพาง  อำเภอ อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์  ๗๕๑๑๐   โทรศัพท์  ๐-๓๔๗๕-๓๖๑๐ โทรสาร -  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม         

          ประวัติการจัดการศึกษาของโรงเรียน

          โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ในที่ธรณีสงฆ์วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง เนื้อที่ ๔ ไร่เศษ  บ้านเลขที่  ๑๗๘   หมู่ที่ ๘ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  จัดตั้งขึ้นโดย พระอธิการชม สุวัณคงโค อดีตเจ้าอาวาสวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ร่วมกับนายปั่ง ไล้สกุล ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่เรียน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๒

          พ.ศ.๒๔๙๓ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข กว้าง ๙ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ๑ หลังโดยเงินบริจาคแล้วเสร็จและขออนุญาตทางราชการเปิดเป็นโรงเรียนประถมศึกษา เปิดสอนชั้น ประถมศึกษา   ปีที่ ๑-๔

          พ.ศ.๒๕๐๙ เข้าโครงการขยายการศึกษาภาคบังคับเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ๐๑๕  จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร  จำนวน ๑๖ ห้องเรียน  งบประมาณก่อสร้าง ๖๔๐,๐๐๐ บาท

          พ.ศ.๒๕๑๘  เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

          พ.ศ.๒๕๒๑ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้แผนการศึกษาภาคบังคับเรียนถึงชั้นประถมศึกษา    ปีที่ ๖

          พ.ศ.๒๕๓๐ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามอนุมัติให้เปิดสอนอนุบาลชนบท      ปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน และอนุบาลชนบทปีที่ ๒ จำนวน ๑ ห้องเรียน

          พ.ศ.๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๒/๒๘ (อาคารคอนกรีต ๓ ชั้น) จำนวน ๑ หลัง ๑๕ ห้องพร้อมครุภัณฑ์ห้องเรียน เป็นเงิน ๔,๗๘๘,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๕๖  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เขตพื้นที่บริการ ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๘ ตำบลปลายโพงพาง หมู่ที่ ๘ ตำบลวัดประดู่ และหมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลแพรกหนามแดง 

         ปัจจุบัน มีนางพจนา ณ พัทลุง  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา มีครูผู้สอน ชาย ๒ คน หญิง ๕ คน พนักงานราชการหญิง ๑ คน ครูอัตราจ้างหญิง ๑ คน  ครูจ้างสอน อบจ.สส. ชาย ๑ คน ธุรการหญิง ๑ คน

ฮิต: 3988