สายประถมศึกษา

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 29 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คณะครูสายประถมศึกษา โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

นางรัชนี สว่างแสง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2

 

นางสาวกัลยาณี ปานประเสริฐ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3

 

นายสมชาย ศรชัย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4

นายสุวิทย์ หุ่นดี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5

นางนฤพรรณ สบายใจ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6

นางสาวปิยาภรณ์ มากแก้ว

ครูพิเศษ สาระคณิตศาสตร์

 

นางสาวกาญจนา จำนงศักดิ์

ครูพิเศษสาระศิลปะ

นางสาววชิรภรณ์ สร้อยสงิม

ครูพิเศษสาระภาษาไทย

นางสาวกาญจจิตต์ โรจนสโรช

ครูพิเศษสาระภาษาอังกฤษ

ฮิต: 7636