กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล58

หมวด: โครงสร้างการบริหาร
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 18 กันยายน 2558
เขียนโดย Super User

       การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน การจัดกิจกรรมให้เด็กระดับปฐมวัยต้องจัดให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งแวดล้อม รักการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนรู้ การศึกษานอกสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่สนองความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว รับประสบการณ์ตรง และประยุกต์ความรู้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จึงได้จัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีในจังหวัดของตนเองและจังหวัดใกล้เคียงขึ้นโดยในปีนี้ได้ไปทัศนศึกษา ที่ ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลนและโรงเรียนบางตะบูนวิทยาลัย จ.เพชรบุรีและพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร

5556.jpg5683.jpg45670.jpg45685.jpg5548.jpg5679.jpg45642.jpg5555.jpg45645.jpg45652.jpg5560.jpg5542.jpg5677.jpg5674.jpg45653.jpg45686.jpg5551.jpg45637.jpg45683.jpg5557.jpg45647.jpg5686.jpg45671.jpg5561.jpg45640.jpg5545.jpg5554.jpg45646.jpg45655.jpg45654.jpg45684.jpg5681.jpg45639.jpg5546.jpg45650.jpg45634.jpg45674.jpg45644.jpg5680.jpg45649.jpg5550.jpg5549.jpg45663.jpg5544.jpg45635.jpg45661.jpg45651.jpg45636.jpg45643.jpg5543.jpg45658.jpg45648.jpg45673.jpg45672.jpg45638.jpg5552.jpg

 

 

สายประถมศึกษา

หมวด: โครงสร้างการบริหาร
เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 29 สิงหาคม 2558
เขียนโดย Super User

คณะครูสายประถมศึกษา โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

นายสมชาย ศรชัย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1

 

นางสาวธิตินันท์ อุดมสุข

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2

นางสาวกัลยาณี ปานประเสริฐ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3

นางสรพรรษ หุ่นดี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4

นายสุวิทย์ หุ่นดี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5

นางลัดดา อุดมสุข

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

ครูพิเศษวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

 

นางสาวกาญจนา จำนงศักดิ์

ครูพิเศษนาฏศิลป์

นางรัชนี สว่างแสง

ครูพิเศษภาษาไทย

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หมวด: โครงสร้างการบริหาร
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558
เขียนโดย Super User

คุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.1-6

 

นางลัดดา อุดมสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

นางลัดดา อุดมสุข

สอนชั้น ป.1 - 6

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หมวด: โครงสร้างการบริหาร
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558
เขียนโดย Super User

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

 

นางลัดดา อุดมสุข

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นางมยุรี ศรชัย

อนุบาล1

นางสาววรรษา  ท้วมศิริ

ชั้น อ.2

นางสาวชัชรี รุ่งสมัย

ชั้น ป.1

นายสมชาย  ศรชัย

ชมรมคอมพิวเตอร์

นางสาวธิตินันท์ อุดมสุข

ชั้น ป.2

นางรัชนี สว่างแสง

นางสรพรรษ หุ่นดี

สอนชั้น ป.4

นายสุวิทย์ หุ่นดี

สอนชั้น ป.5

นางลัดดา อุดมสุข

สอนชั้น ป.6

 

นางสาวกาญจนา จำนงศักดิ์

 สอนชั้น ป.1-6 

 

 

 นางสาวกัลยาณี ปานประเสริฐ

สอนชั้น ป.3

 

 

นายพงษ์พัฒน์ พรุกรัด

ชมรมกีฬา