สารจากผู้บริหาร

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 09 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

 

         การเตรียมความพร้อมให้นักเรียน คือรากฐานของการพัฒนา  เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญ รุ่งเรื่อง การศึกษาสะท้อนให้เห็นและผลักดันให้เกิดสังคมที่เราต้องการ การศึกษา คือ เส้นทางส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์  จิตใจ  คุณธรรม  จริยธรรม  สังคม  ประเพณี ร่างกาย  บุคลิกภาพ และสติปัญญา ของแต่ละบุคคล เป็นการพัฒนา  โดยมีความต้องการให้แต่ละคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  เป็นพลเมืองดี  มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพสืบต่อไปในสังคม

        โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  มีความตั้งใจที่จะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อนักเรียนของเราทุกคน  จะได้เติบโตเป็นผู้ที่กล้าพูด  กล้าแสดงความคิดเห็น  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รักการเรียนรู้  ดำเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบ  ภูมิใจในการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่งดงาม

      หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ  ความร่วมมือ  ร่วมใจจากผู้ปกครอง  ชุมชนให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ  ให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์

 

ฮิต: 8617