สารจากผู้บริหาร

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 09 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

 

คุณภาพผู้เรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน

การขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 เป็นความท้าท้ายการจัดการศึกษาอย่างยิ่ง โรงเรียนต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกฝ่าย ทั้งคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า องค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อนำโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล ( World class Standard Schools) และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมประชาชาติแห่งอาเซียน ภายในปีี 2558 แน่นอนที่สุดสิ่งที่เราต้องรีบเร่งพัฒนาคุณภาพคนรุ่นใหม่คือ ศักยภาพที่เป็นสากล กำลังคนรุ่นใหม่จะต้องมีการพัฒนาให้มีความพร้อมในระดับสากลในเรื่องการใช้ภาษาที่เป็นสากล ในที่นี้หมายถึงภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศที่ 2 อื่นๆ การมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในคณะเดียวกันควรมีความรู้สังคมเรา สังคมเขาเพื่อสามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพสังคมของเรา

ฮิต: 6459