ผล o-net ปี2559

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 25 มีนาคม 2560
เขียนโดย Super User

ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน

ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อสำหรับโรงเรียน

ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบสำหรับโรงเรียน

ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามรายวิชา

ด.ช.ไชยวัฒน์  อินทรอารักษ์

ด.ช.พิพากษา  กำไร

ด.ช.ธเนศรว์  พึ่งศรี

ด.ช.ภูผา  ไกรคำ

ด.ช.อภิชาติ  เดชดวง

ด.ช.อนุสรณ์  บุญเนื่อง

ด.ช.ธีรวัฒน์  เฮงสกุล

ด.ช.ธนาทร  สาริโส

ด.ช.รุ่งโรจน์  ผ่องใส

ด.ช.เวโรจน์  ทองแสง

ด.ช.เสกสรรค์  ประสบแสง

ด.ช.สิทธิชัย  ปิ่นประวัติ

ด.ญ.สุวนันท์  ทัศนา

ด.ญ.ปณิตา  ไกรวิจิตร์

ด.ญ.สุพัชชา  วรรณสุข

ด.ญ.พัชรพร  หลำวรรณะ

ด.ญ.ไพลิน  พวงเขียว

ด.ญ.อุษา  เพ็ชรกระพันธ์

ด.ช.เจษฎา  ทองน้อย

ด.ญ.อนันต์ญา  สายคง

ด.ญ.ชนิสรา  เลียนพู

ด.ช.เจตน์จรูญ  แสนชู

ด.ช.เมฆินทร์  แสงทองอร่าม

ด.ช.พีรภัทร เลิศณรงค์

พิธีปัจฉิมนิเทศ2559

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 17 มีนาคม 2560
เขียนโดย Super User

      โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559  โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่6 และเพื่อประสานความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนให้แนบแน่น มั่นคง

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบ ปพ.1

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 06.30 น. นักเรียน ชั้น ป.6 พร้อมกันที่โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 07.00 น. นักเรียนไปกราบลาและขอพรหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 08.00 น. นักเรียนมาพร้อมกันที่ห้องประกอบพิธี

เวลา 08.09 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธีจัดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

  • - ประธานนักเรียนเป็นตัวแทนเพื่อนๆ กล่าวลาครูและเพื่อนๆ
  • - ตัวแทนนักเรียนมอบพานดอกไม้ให้ผู้อำนวยการ
  • - ผู้อำนวยการมอบ ใบ ปพ.1 ให้กับนักเรียน
  • - ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาท
  • - นักเรียนทุกคนมอบพวงมาลัยดอกไม้ให้คุณครูทุกท่าน
  • - คุณครูแต่ละท่านกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน
  • - ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
  • - รับประทานอาหารกลางวัน

เสร็จพิธี กลับบ้าน

 

มูลนิธิคาราบาวมอบทุนการศึกษา

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2560
เขียนโดย Super User

     บริษัทคาราบาวแดง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆ รู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่นของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้เด็กไทยเขียนเรียงความถึง ลุงแอ๊ด คาราบาว ในหัวข้อ “ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างคุณค่าชีวิตในตำบลของหนู ” รวมถึงการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องผ่านการเขียนเรียงความของเด็กและเยาวชน ตลอดจนช่วยสร้างคุณค่าชีวิต และ เสริมสร้างความสามัคคี อีกทั้งจะช่วยจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเด็กไทย ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในตำบลของตัวเอง โดยทาง บริษัทฯได้ตัดสินให้รางวัลเรียงความยอดเยี่ยม ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ทางมูลนิธิคาราบาว ได้มาทำพิธีมอบทุนการศึกษา ให้เด็กหญิงลฎาภา เมืองจันทร์ ที่ได้รับรางวัลเรียงความยอดเยี่ยมตามโครงการ ตำบลของหนู ประจำปี 2560 ณ. โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

IMG_2134.JPGIMG_2123.JPGIMG_2122.JPGIMG_2149.JPGIMG_2173.JPGIMG_2154.JPGIMG_2071.JPGIMG_2060.JPGIMG_2048.JPGIMG_2056.JPGIMG_2052.JPGIMG_2168.JPGIMG_2093.JPGIMG_2078.JPGIMG_2036.JPGIMG_2098.JPGIMG_2058.JPGIMG_2062.JPGIMG_2124.JPGIMG_2090.JPGIMG_2070.JPGIMG_2057.JPGIMG_2099.JPGIMG_2081.JPGIMG_2167.JPGIMG_2119.JPGIMG_2054.JPGIMG_2069.JPGIMG_2064.JPGIMG_2037.JPGIMG_2089.JPGIMG_2076.JPGIMG_2096.JPGIMG_2074.JPGIMG_2080.JPGIMG_2083.JPGIMG_2131.JPGIMG_2108.JPGIMG_2163.JPGIMG_2084.JPGIMG_2075.JPGIMG_2072.JPGIMG_2094.JPGIMG_2042.JPGIMG_2178.JPGIMG_2103.JPGIMG_2116.JPGIMG_2086.JPGIMG_2068.JPGIMG_2125.JPGIMG_2111.JPGIMG_2061.JPGIMG_2077.JPGIMG_2118.JPGIMG_2038.JPGIMG_2031.JPGIMG_2115.JPGIMG_2169.JPGIMG_2117.JPGIMG_2055.JPGIMG_2142.JPGIMG_2043.JPGIMG_2039.JPGIMG_2051.JPGIMG_2079.JPGIMG_2066.JPGIMG_2153.JPGIMG_2155.JPGIMG_2091.JPGIMG_2151.JPGIMG_2095.JPGIMG_2092.JPGIMG_2063.JPGIMG_2050.JPGIMG_2147.JPGIMG_2053.JPG

 

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา2559

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2560
เขียนโดย Super User

      ในการจัดการพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนั้น  มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดรู้ข่าวสารสารสนเทศ เป็นคนหูตา กว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อไปในอนาคตข้างหน้า  ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้  ในปีการศึกษานี้ได้จัดทัศนศึกษา ตามสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอดำเนินสะดวกและอำเภออัมพวา   มี สวนสัตว์ของมาลัยฟาร์ม ค่ายบางกุ้งและอุทยาน ร.2 ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

2.jpg26.jpg36.jpg60.jpg32.jpg9.jpg68.jpg20.jpg62.jpg59.jpg13.jpg22.jpg90.jpg34.jpg67.jpg72.jpg23.jpg53.jpg61.jpg81.jpg70.jpg30.jpg4.jpg51.jpg21.jpg80.jpg93.jpg37.jpg39.jpg85.jpg63.jpg69.jpg74.jpg45.jpg1.jpg35.jpg77.jpg40.jpg17.jpg8.jpg66.jpg86.jpg31.jpg27.jpg24.jpg76.jpg42.jpg49.jpg6.jpg3.jpg52.jpg28.jpg16.jpg50.jpg82.jpg89.jpg55.jpg91.jpg75.jpg7.jpg41.jpg58.jpg38.jpg56.jpg83.jpg44.jpg46.jpg92.jpg10.jpg88.jpg11.jpg43.jpg5.jpg54.jpg65.jpg14.jpg12.jpg29.jpg18.jpg71.jpg64.jpg48.jpg87.jpg78.jpg79.jpg84.jpg73.jpg15.jpg33.jpg25.jpg47.jpg19.jpg57.jpg

 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ขนมไทย

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560
เขียนโดย Super User

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาศให้นักเรียนได้ สร้างความรู้และพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในอนาคตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

    ในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ขนมไทย ครั้งนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดที่อาคารโดมกีฬาของโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง มีนักเรียน จำนวน 151 คน โดยจัดเป็นฐานขนม ดังนี้คือ ฐานขนมต้ม  ฐานวุ้นน้ำหวาน   ฐานกล้วยอบ  ฐานลูกชุบ  และฐานขนมจาก