พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2561
เขียนโดย Super User

พิธีปัจฉิมนิเทศ2560

      โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่6 และเพื่อประสานความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนให้แนบแน่น มั่นคง

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบ ปพ.1

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 06.30 น. นักเรียน ชั้น ป.6 พร้อมกันที่โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 07.00 น. นักเรียนไปกราบลาและขอพรหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 08.00 น. นักเรียนมาพร้อมกันที่ห้องประกอบพิธี

เวลา 08.09 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธีจัดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- ประธานนักเรียนเป็นตัวแทนเพื่อนๆ กล่าวลาครูและเพื่อนๆ

- ตัวแทนนักเรียนมอบพานดอกไม้ให้ผู้อำนวยการ

- ผู้อำนวยการมอบ ใบ ปพ.1 ให้กับนักเรียน

- ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาท

- นักเรียนทุกคนมอบพวงมาลัยดอกไม้ให้คุณครูทุกท่าน

- คุณครูแต่ละท่านกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน

- ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

- รับประทานอาหารกลางวัน

เสร็จพิธี กลับบ้าน

218997.jpgCommencement__0064.jpgCommencement__0008.jpgCommencement__0058.jpg219005.jpg219013.jpgCommencement__0009.jpgCommencement__0021.jpgCommencement__0044.jpgCommencement__0057.jpgCommencement__0004.jpgCommencement__0059.jpgCommencement__0061.jpgCommencement__0047.jpgCommencement__0076.jpgCommencement__0048.jpgCommencement__0010.jpgCommencement__0037.jpgCommencement__0080.jpg218999.jpgCommencement__0046.jpgCommencement__0069.jpgCommencement__0030.jpg219010.jpgCommencement__0079.jpgCommencement__0036.jpgCommencement__0060.jpgCommencement__0049.jpg219004.jpgCommencement__0022.jpgCommencement__0003.jpg219014.jpgCommencement__0007.jpgCommencement__0074.jpgCommencement__0017.jpgCommencement__0042.jpg219007.jpgCommencement__0026.jpgCommencement__0075.jpgCommencement__0077.jpgCommencement__0019.jpg219009.jpgCommencement__0056.jpgCommencement__0031.jpgCommencement__0025.jpg219012.jpgCommencement__0033.jpgCommencement__0005.jpg219003.jpgCommencement__0067.jpgCommencement__0070.jpgCommencement__0041.jpgCommencement__0015.jpgCommencement__0023.jpgCommencement__0034.jpgCommencement__0043.jpgCommencement__0073.jpgCommencement__0018.jpgCommencement__0029.jpgCommencement__0055.jpgCommencement__0045.jpgCommencement__0006.jpgCommencement__0016.jpgCommencement__0063.jpgCommencement__0040.jpgCommencement__0052.jpgCommencement__0051.jpgCommencement__0024.jpg219011.jpgCommencement__0028.jpgCommencement__0013.jpgCommencement__0065.jpgCommencement__0071.jpgCommencement__0062.jpg219001.jpg219000.jpgCommencement__0038.jpgCommencement__0011.jpgCommencement__0032.jpgCommencement__0001.jpgCommencement__0039.jpgCommencement__0053.jpgCommencement__0035.jpgCommencement__0050.jpgCommencement__0014.jpgCommencement__0066.jpg219002.jpgCommencement__0054.jpgCommencement__0012.jpg218998.jpgCommencement__0020.jpg219008.jpgCommencement__0078.jpg219006.jpgCommencement__0027.jpgCommencement__0068.jpgCommencement__0072.jpgCommencement__0002.jpg

การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง2560

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 02 มีนาคม 2561
เขียนโดย Super User

       ด้วยตามหลักสูตรลูกเสือ เนตรนารี ผู้เรียนต้องผ่านกิจกรรมการเข้าค่ายปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  โรงเรียนจึงจัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560  ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจัดกิจกรรม  ระหว่างเวลา 08.00-15.30 น กิจกรรมตามภาพ

 

 

กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ2560

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 19 ธันวาคม 2560
เขียนโดย Super User

      โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  ประจำปีการศึกษา  2560   ขึ้นในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 และวัตถุประสงค์ของการจัดการเข้าค่าย ครั้งนี้

วัตถุประสงค์การเข้าค่าย

 1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาต่างๆ ที่เรียน และต่อตัวครูผู้สอนวิชานั้นๆ
 2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะ/กระบวนการและเทคนิควิธีการเรียนในวิชานั้นๆ ที่ถูกต้อง
 3. เพื่อให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน  และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้จากธรรมชาติ
 5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 6. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคิด และมีความคิดสร้างสรรค์
 7. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

คณะวิทยากร

          ประกอบด้วยคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษและอนุบาล จำนวน 11 คน 

นักเรียนผู้เข้าค่าย

          ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงและศูนย์เด็กเล็ก  จำนวน 182  คน

แนวทางการจัดกิจกรรม

          แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 8 ฐานการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น

 • ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน  2  ฐาน
 • อนุบาล 2 – 3 จำนวน  2  ฐาน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน  1  ฐาน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน  1  ฐาน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน  1  ฐาน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน  1  ฐาน

 

กิจกรรมวันเด็ก 2561

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 12 มกราคม 2561
เขียนโดย Super User

การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2561

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

      ด้วยวันเด็กแห่งชาติเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของเด็กและเยาวชนไทย  ที่ได้รับโอกาสและการดูแลจากผู้ใหญ่  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  มีสติปัญญาควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  และความสำนึกในความเป็นไทยในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศ  ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการสนับสนุนในการเป็นพลเมืองที่ดี  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  จึงเห็นความสำคัญของวันดังกล่าว  จึงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2561  ขึ้นในวันศุกร์ที่  12  มกราคม  2561  ในการจัดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ

 1. เพื่อให้ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน
 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักของการมีระเบียบ วินัย สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน
 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเอง ได้รับความรู้และความบันเทิงตามสมควร
 4. เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

 

กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2561

วันเสาร์ที่  13  มกราคม  พ.ศ. 2561

จัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 12 มกราคม  พ.ศ. 2561

 เวลาแต่ละขั้นตอนโดยประมาณ

เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป          รับบริจาคของขวัญจากผู้มีจิตศรัทธา

เวลา  08.30 น.(ตามพร้อม)        เข้าแถวเคารพธงชาติ

เวลา 09.00 น.                      -  ผอ. กล่าวรายงานวันเด็ก

                                         -  ประธานอ่านสารวันเด็กและกล่าวเปิดงาน

เวลา 09.30 น.                      การแสดงบนเวทีของนักเรียนแต่ละชั้น

เวลา 12.00 น                      ร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวัน

เวลา 12.30 น.                      นักเรียนจับฉลากแจกของขวัญแก่เด็ก

เวลา 14.00 น.                      พิธีปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

 

 

กิจกรรม 5 ธันวาคม

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2560
เขียนโดย Super User

      วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญของชาติไทยและของโลก รวมถึง 4 วัน สำหรับประเทศไทยนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกณ บดินทรเทพยวรากูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้

1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต

2.เป็นวันชาติ

3.เป็นวันพ่อแห่งชาติ

ในส่วนที่เป็นวันสำคัญของโลก ตามมติขององค์การสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2556 ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

      4. เป็นวันดินโลก (World Soil Day)

 สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน

          โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์ ได้จัดกิจกรรม 5 ธันวาคม ขึ้นโดยนำนักเรียนเข้าไปทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงและนำนักเรียนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยให้นักเรียนเก็บขยะในบริเวณวัดและโรงเรียน สำหรับเด็กโตบำเพ็ญประโยชน์โดยการถูระเบียงหน้าตึกของอาคาร 3 ชั้น เพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560