กิจกรรมวันสุนทรภู่ - กิจกรรมวันภาษาไทย

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 28 มิถุนายน 2560
เขียนโดย Super User

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

      ภาษาไทยระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน 2560 นี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้เปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติเข้าไว้ด้วยกัน วันสุนทรภู่นั้นคือวันที่ 26 มิถุนายน ส่วนวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี สำหรับกิจกรรมที่กลุ่มสาระฯภาษาไทยจัดขึ้นนั้นมาหลากหลายทั้งเรื่องการอ่าน การเขียน การพูด ศิลปะการแสดง ซึ่งจะมีต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 24 จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน ทั้งนี้คณะครูที่สอนวิชาภาษาไทย ได้เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการสมัครเข้าแข่งขันประเภทต่างๆ

      สำหรับในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ให้นักเรียนแสดงละคร ในบทประพันธ์ของสุนทรภู่  เรื่องพระอภัยมณี ท่ามกลางสายตาของครูนักเรียนทั้งหมด เป็นการจัดกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับครูและนักเรียนมาก

_0056.jpg__0049.jpg__0023.jpg_0017.jpg_0005.jpg_0018.jpg_0004.jpg_0052.jpg__0032.jpg__0042.jpg__0034.jpg_0022.jpg_0057.jpg__0044.jpg__0029.jpg__0045.jpg__0011.jpg_0013.jpg_0006.jpg_0014.jpg__0019.jpg_0016.jpg__0012.jpg__0002.jpg__0053.jpg_0008.jpg__0050.jpg_0021.jpg__0033.jpg__0037.jpg__0007.jpg__0025.jpg_0015.jpg__0048.jpg_0003.jpg_0027.jpg_0035.jpg_0041.jpg__0046.jpg__0040.jpg_0024.jpg_0039.jpg_0051.jpg_0020.jpg_0038.jpg__0001.jpg__0055.jpg_0036.jpg_0043.jpg__0031.jpg__0054.jpg_0009.jpg_0010.jpg_0047.jpg__0026.jpg_0030.jpg__0028.jpg

 

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา2560

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2560
เขียนโดย Super User

     วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อฝึกให้โรงเรียนประถมศึกษานับเป็นสังคมแห่งแรกที่เด็กได้มีโอกาสดำรงชีวิตร่วมกับ ผู้อื่นเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องอบรมและจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาสได้ แสดงถึงการใช้ชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของผู้อื่น กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นวิธีการที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์และเป็นแนวทางส่งเสริมให้เด็กได้ เรียนรู้สังคม จากการปฏิบัติจริง โดยจัดรูปแบบของสภานักเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ดำรงตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีการเลือกตั้งผู้นำ ตั้กฎระเบียบข้อบังคับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในโรงเรียน

              โดย มีวัตถุประสงค์ หลักๆเพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม   ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น  ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

     มีผู้สมัครเป็นประธานนักเรียนจำนวน 9 คน ผลการเลือกตั้ง เบอร์ 6 คือ เด็กหญิงลฎาภา เมืองจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

_0007.jpg_0050.jpg_0046.jpg_0065.jpg_0017.jpg_0066.jpg_0049.jpg__0056.jpg__0024.jpg_0064.jpg_0018.jpg_0044.jpg_0004.jpg_0052.jpg_0028.jpg_0040.jpg_0026.jpg_0053.jpg_0057.jpg__0045.jpg_0002.jpg__0011.jpg_0063.jpg__0021.jpg_0058.jpg_0013.jpg_0006.jpg_0037.jpg_0014.jpg_0032.jpg_0016.jpg__0012.jpg_0025.jpg__0061.jpg_0034.jpg_0055.jpg_0015.jpg_0003.jpg_0027.jpg_0033.jpg_0060.jpg_0035.jpg_0041.jpg_0062.jpg__0043.jpg_0059.jpg_0039.jpg_0029.jpg_0051.jpg_0038.jpg_0048.jpg__0001.jpg_0036.jpg__0031.jpg_0054.jpg042.jpg_0009.jpg_0010.jpg__0005.jpg_0047.jpg_0030.jpg

อบรมโรงเรียนคุณธรรม

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560
เขียนโดย Super User

   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดอบรมครูตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยคณะครูโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ. หอประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นการอบรมรุ่นที่5

24418.jpg24425.jpg39103.jpg39098.jpg39049.jpg39036.jpg39051.jpg24427.jpg39095.jpg39053.jpg24419.jpg39101.jpg39047.jpg39094.jpg39102.jpg39046.jpg39050.jpg39099.jpg24429.jpg24420.jpg24428.jpg39055.jpg39048.jpg24426.jpg39052.jpg39040.jpg39039.jpg39045.jpga11.jpg39042.jpg39043.jpg39038.jpg24422.jpg39100.jpga12.jpg39034.jpg39054.jpg39041.jpg39035.jpg39037.jpg39044.jpg

 

พิธีไหว้ครู2560

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2560
เขียนโดย Super User

กิจกรรมไหว้ครู2560

กิจกรรมไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ต้องการปลูกผังให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอน

ทั้งด้านการให้ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่ตัวนักเรียน.

กำหนดการพิธีไหว้ครู2560

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560

08.00 - 08.20 น         - นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

08.20 - 08.50 น         - นักเรียน เข้าสู่บริเวณ และนั่งตามที่กำหนดไว้

08.50 - 10.00 น         - ประธานในพิธี เข้าสู่บริเวณพิธี (นักเรียนยืน)

 - ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเจิมหนังสือ

- ตัวแทนนักเรียน นำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำไหว้ครู

 (นักเรียนยืน)

- ประธานนักเรียนนำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตน

 (นักเรียนยืน)

 - ตัวแทนนักเรียน มอบพานธูป พานดอกไม้

 และกรวยดอกไม้แด่ประธานในพิธี

- บรรเลงเพลงพระคุณที่สาม

 - นักเรียนแต่ละชั้นในแต่ละแถว ทยอยไหว้ครูตามจำนวนที่จัดไว้

- แจกทุนนักเรียน จำนวน 13 ทุน ๆ ละ 500 บาท ดังนี้

          ©  เจ้าอาวาสวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง มอบให้ 6 ทุน

          ©  สหกรณ์โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง มอบให้ 6 ทุน

          ©  ผอ. พจนา ณ พัทลุง มอบให้ 1 ทุน

 - ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท แก่นักเรียน

12.00 น                   - เสร็จพิธี

พิธีต้อนรับครูนฤพรรณ

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 03 พฤษภาคม 2560
เขียนโดย Super User

       ตามที่ กศจ.สมุทรสงคราม ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560  โดยให้ นางนฤพรรณ สบายใจ ตำแหน่งครู โรงเรียนด่านอุดมวิทยา อำเภอวังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมาเขต 3  ให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง สพป.สมุทรสงคราม  ทางโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คุณครูนฤพรรณ  สบายใจ ได้ขอมาช่วยราชการ ได้ทำการพาคุณครูนฤพรรณ  สบายใจ มาส่งตัวเพื่อเข้าทำงานในโรงเรียนใหม่  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดพิธีต้อนรับ ณ ห้องจริยธรรม ของโรงเรียนเมื่อวันพุธที่ 3  พฤษภาคม 2560

2.jpg26.jpg36.jpg32.jpg9.jpg20.jpg13.jpg22.jpg34.jpg23.jpg53.jpg30.jpg4.jpg51.jpg21.jpg37.jpg39.jpg45.jpg1.jpg35.jpg40.jpg17.jpg8.jpg31.jpg27.jpg24.jpg42.jpg49.jpg6.jpg3.jpg52.jpg28.jpg16.jpg50.jpg7.jpg41.jpg38.jpg44.jpg46.jpg10.jpg11.jpg43.jpg5.jpg14.jpg12.jpg29.jpg18.jpg48.jpg15.jpg33.jpg25.jpg47.jpg19.jpg