กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนปี2561

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561
เขียนโดย Super User

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา2561

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อฝึกให้โรงเรียนประถมศึกษานับเป็นสังคมแห่งแรกที่เด็กได้มีโอกาสดำรงชีวิตร่วมกับ ผู้อื่นเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องอบรมและจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาสได้ แสดงถึงการใช้ชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของผู้อื่น กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นวิธีการที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์และเป็นแนวทางส่งเสริมให้เด็กได้ เรียนรู้สังคม จากการปฏิบัติจริง โดยจัดรูปแบบของสภานักเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ดำรงตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีการเลือกตั้งผู้นำ ตั้งกฏระเบียบข้อบังคับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในโรงเรียน

              โดย มีวัตถุประสงค์ หลักๆเพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม   ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น  ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

     มีผู้สมัครเป็นประธานนักเรียนจำนวน 6 คน ผลการเลือกตั้ง เบอร์ 4 คือ เด็กชายนนทกานต์ ไล้สกุล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 6 คนดังรายชื่อตามเบอร์สมัคร ดังนี้

เบอร์ 1  เด็กหญิงชณัฐดา  ฉัตรพุก          ได้  14  คะแนน

เบอร์ 2  เด็กหญิงรัชชา  จันทร์แปลง        ได้  5   คะแนน

เบอร์ 3  เด็กหญิงสุชานาถ  รัตนสุภา        ได้  5   คะแนน

เบอร์ 4  เด็กชายนนทกานต์  ไล้สกุล        ได้  35  คะแนน

เบอร์ 5  เด็กหญิงลฎาภา  เมืองจันทร์       ได้  33  คะแนน

เบอร์ 6  เด็กเสกสรร พันธ์โยธา              ได้  4   คะแนน

จำนวนนักเรียนมีชื่อใช้สิทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 = 115

มาใช้สิทธิ์  107 คนคิดเป็นร้อยละ  93.04

บัตรดี  96 บัตร คิดเป็นร้อยละ  84.34

บัตรเสีย 6 บัตร คิดเป็นร้อยละ  5.21

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 5 คน คิดเป็นร้อยละ  4.34

 

 

กิจกรรมไหว้ครู 2561

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561
เขียนโดย Super User

กิจกรรมไหว้ครู2561

กิจกรรมไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ต้องการปลูกผังให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนทั้งด้านการให้ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่ตัวนักเรียน.

กำหนดการพิธีไหว้ครู2561

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

08.30 - 08.40 น         - นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

08.40 - 09.00 น         - นักเรียน เข้าสู่บริเวณ และนั่งตามที่กำหนดไว้

09.00 น                   - ประธานในพิธี เข้าสู่บริเวณพิธี (นักเรียนยืน)

 - ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเจิมหนังสือ

- ตัวแทนนักเรียน นำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำไหว้ครู

 (นักเรียนยืน)

- ประธานนักเรียนนำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตน

 (นักเรียนยืน)

 - ตัวแทนนักเรียน มอบพานธูป พานดอกไม้ และกรวยดอกไม้แด่ประธานในพิธี

- บรรเลงเพลงพระคุณที่สาม

 - นักเรียนแต่ละชั้นในแต่ละแถว ทยอยไหว้ครูตามจำนวนที่จัดไว้

- แจกทุนนักเรียน จำนวน 12 ทุน ๆ ละ 500 บาท ดังนี้

          ©  เจ้าอาวาสวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง มอบให้ 6 ทุน

          ©  สหกรณ์โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง มอบให้ 6 ทุน

- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท แก่นักเรียน

12.00 น                   - เสร็จพิธี

 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา2561

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 28 พฤษภาคม 2561
เขียนโดย Super User

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

ประวัติวันวิสาขบูชาและความสำคัญของ วันวิสาขบูชา

          วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่...

    วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ

        เมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ เพื่อประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ" แปลว่า "สมปรารถนา"

          เมื่อข่าวการประสูติแพร่ไปถึงอสิตดาบส 4 ผู้อาศัยอยู่ในอาศรมเชิงเขาหิมาลัย และมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าสุทโธทนะ ดาบสจึงเดินทางไปเข้าเฝ้า และเมื่อเห็นพระราชกุมารก็ทำนายได้ทันทีว่า นี่คือผู้จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกล่าวพยากรณ์ว่า "พระราชกุมารนี้จักบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เห็นแจ้งพระนิพพานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่ง ทรงหวังประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก จะประกาศธรรมจักรพรหมจรรย์ของพระกุมารนี้จักแพร่หลาย" แล้วกราบลงแทบพระบาทของพระกุมาร พระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นั้นทรงรู้สึกอัศจรรย์และเปี่ยมล้นด้วยปีติ ถึงกับทรุดพระองค์ลงอภิวาทพระราชกุมารตามอย่างดาบส

    วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ

          หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี จนเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา เจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดของวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย

          สิ่งที่ตรัสรู้ คือ อริยสัจสี่ เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่ 4 แล้วบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน 3 คือ

           ยามต้น : ทรงบรรลุ "ปุพเพนิวาสานุติญาณ " คือ ทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่นได้

           ยามสอง : ทรงบรรลุ "จุตูปปาตญาณ" คือ การรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยการมีตาทิพย์สามารถเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลาย

           ยามสาม หรือยามสุดท้าย : ทรงบรรลุ "อาสวักขญาณ" คือ รู้วิธีกำจัดกิเลสด้วย อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ 35 พรรษา

    วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)

          เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง 45 ปี จนมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ได้ประทับจำพรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ในระหว่างนั้นทรงประชวรอย่างหนัก ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 6 พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตที่บ้านนายจุนทะ ตามคำกราบทูลนิมนต์ พระองค์เสวยสุกรมัททวะที่นายจุนทะตั้งใจทำถวายก็เกิดอาพาธลง แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ป่าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

          เมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด" หลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันธ์ปรินิพพาน ในราตรีเพ็ญเดือน 6 นั้น

Vesak-Day__0038.jpgVesak-Day__0004.jpgVesak-Day__0012.jpgVesak-Day__0001.jpgVesak-Day__0063.jpgVesak-Day__0040.jpgVesak-Day__0028.jpgVesak-Day__0016.jpgVesak-Day__0005.jpgVesak-Day__0046.jpgVesak-Day__0031.jpgVesak-Day__0060.jpgVesak-Day__0027.jpgVesak-Day__0055.jpgVesak-Day__0018.jpgVesak-Day__0013.jpgVesak-Day__0065.jpgVesak-Day__0059.jpgVesak-Day__0014.jpgVesak-Day__0017.jpgVesak-Day__0064.jpgVesak-Day__0062.jpgVesak-Day__0049.jpgVesak-Day__0067.jpgVesak-Day__0032.jpgVesak-Day__0079.jpgVesak-Day__0009.jpgVesak-Day__0057.jpgVesak-Day__0069.jpgVesak-Day__0066.jpgVesak-Day__0080.jpgVesak-Day__0010.jpgVesak-Day__0056.jpgVesak-Day__0044.jpgVesak-Day__0035.jpgVesak-Day__0015.jpgVesak-Day__0033.jpgVesak-Day__0076.jpgVesak-Day__0054.jpgVesak-Day__0078.jpgVesak-Day__0043.jpgVesak-Day__0075.jpgVesak-Day__0077.jpgVesak-Day__0006.jpgVesak-Day__0019.jpgVesak-Day__0034.jpgVesak-Day__0003.jpgVesak-Day__0041.jpgVesak-Day__0073.jpgVesak-Day__0070.jpgVesak-Day__0052.jpgVesak-Day__0072.jpgVesak-Day__0023.jpgVesak-Day__0030.jpgVesak-Day__0002.jpgVesak-Day__0025.jpgVesak-Day__0011.jpgVesak-Day__0045.jpgVesak-Day__0051.jpgVesak-Day__0068.jpgVesak-Day__0058.jpgVesak-Day__0021.jpgVesak-Day__0029.jpgVesak-Day__0007.jpgVesak-Day__0061.jpgVesak-Day__0042.jpgVesak-Day__0026.jpgVesak-Day__0050.jpgVesak-Day__0071.jpgVesak-Day__0053.jpgVesak-Day__0020.jpgVesak-Day__0024.jpgVesak-Day__0036.jpgVesak-Day__0048.jpgVesak-Day__0008.jpgVesak-Day__0037.jpgVesak-Day__0074.jpgVesak-Day__0039.jpgVesak-Day__0047.jpgVesak-Day__0022.jpg

 

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก61

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2561
เขียนโดย Super User

           ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดกิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก" เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่ การรณรงค์การงดสูบบุหรี่ อีกทั้งยังมีการให้ความรู้ เมื่อเราสูบบุหรี่ปอดเราจะเป็นอย่างไร ทำให้นักเรียนได้ข้อคิดและตระหนักถึงโทษของบุหรี่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งใน ปี ๒๕๖๑ นี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ คือ "คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ๒๕๖๑ คือ บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ" ‪

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกของโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

  • ให้ความรู้เรื่องภัยร้ายจากบุหรี่กับนักเรียน
  • ทำสื่อรณรงค์ด้วยกระบวนการ PLC
  • เดินรณงค์ไปในหมู่บ้านเพื่อการงดสูบบุหรี่
  • สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยปีนี้ทางองค์กรได้รณรงค์ภายใต้ธีมบุหรี่ร้าย ทำลายหัวใจ ซึ่งจะเน้นในเรื่องของโรคหัวใจ และหลอดเลือด ด้านชาวฝรั่งเศส ราว 1 ล้านคน เลิกบุหรี่ได้ภายในเวลาเพียงแค่ 12 เดือน เท่านั้น ขณะที่ผลการศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่ครั้งล่าสุดเผยถึงข่าวดี และข่าวร้าย ของการเลิกสูบบุหรี่

วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เริ่มจัดขึ้นครั้งแรก โดยทางองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2531

โดยมีจุดประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่กำลังเป็นหนึ่งในกลุ่มคนติดสูบบุหรี่ เลิกสูบ และหันมาให้ความสำคัญ กับสุขภาพร่างกายของตนเอง และคนรอบข้าง ที่ได้รับควันบุหรี่ไปด้วยและในวันงดสูบบุหรี่โลก ของแต่ละปี ก็จะมีกิจกรรม และคำขวัญ ที่ใช้ในการรณรงค์ การงดสูบบุหรี่ แตกต่างกันไป ซึ่งในปีนี้ ทางองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดคำขวัญว่า 'Tobacco Breaks Hearts' หรือ "บุหรี่ร้าย ทำลายหัวใจ"นั่นเอง

โดยทางองค์การอนามัยโลก ระบุว่า การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจ และ หลอดเลือด (Cardiovascular Diseases) ซึ่งผู้ที่สูบบุหรี่ มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจ มากกว่าคนปกติ ถึง 2 เท่า เนื่องจาก นิโคติน สารระเหยในควันบุหรี่ จะส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจจะเต้นเร็วกว่าปกติ และยังอาจทำให้หลอดเลือดอุดตัน ซึ่งนำไปสู่ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน และ เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ได้

นอกจากนี้ ทางองค์การอนามัยโลก ยังระบุถึงตัวเลขของผู้เสียชีวิต จากการสูบบุหรี่ทั่วโลก ในแต่ละปี โดยพบว่า สูงถึง 7 ล้านราย โดยมี 9 แสนราย เป็นผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรง รวมอยู่ด้วย

ในปีนี้ ทางองค์การอนามัยโลก จึงเรียกร้องให้หลายประเทศ ขึ้นภาษียาสูบ, ให้ความช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่ต้องการเลิกบุหรี่ โดยการให้ทางภาครัฐ จะจัดค่ารักษาพยาบาลให้แก่คนกลุ่มนี้ รวมถึง เปิดให้คำปรึกษา ในแบบ ฮอตไลน์ ฟรี อีกด้วย

ขณะที่ ทางฝรั่งเศส เผยถึงผลงานวิจัยชิ้นล่าสุด จากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ พบว่า จากการสำรวจประชาชนชาวฝรั่งเศส ในช่วงอายุ 18-75 ปี สามารถเลิกบุหรี่ได้ มากกว่า 1 ล้านราย หรือ 26.9 % ภายในระยะเวลาแค่ 12 เดือนที่ผ่านมา

ซึ่งตัวเลขที่น่ายินดีนี้ เป็นผลมาจากมาตรการ การลดบุหรี่แห่งชาติ ของรัฐบาลฝรั่งเศส เมื่อปี 2559 ที่ปรับขึ้นภาษีบุหรี่ และ สั่งห้าม ไม่ให้บริษัทผู้ผลิตยาสูบ เพิ่มรสชาติ หรือ สารเติมแต่งอื่นๆ รวมถึง การเปลี่ยนรูปแบบของซองบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นแบบธรรมดา พร้อมภาพน่ากลัวต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้น จากการสูบบุหรี่ เพื่อเป็นการลดความอยากการสูบบุหรี่ อีกทางหนึ่ง

โดยวิจัยจากผลการติดตามผู้สูบบุหรี่ พบว่า ภายหลังจากที่ผู้สูบบุหรี่ เลิกสูบเป็นเวลานานกว่า 5 ปี จะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอด เปรียบเทียบกับผู้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่ ลดลงถึง 39%

อย่างไรก็ตาม ข่าวร้ายของการเลิกสูบบุหรี่ ก็คือ ถึงแม้ว่า ผู้สูบ จะเลิกบุหรี่ไปนานถึง 25 ปี แต่ก็ยังมีความเสี่ยง ที่จะเป็นมะเร็งปอด มากกว่าผู้ที่ไม่เคยสูบเลยถึง 3 เท่า เนื่องจากอาจมีสารตกค้างจากการสูบบุหรี่ ที่ยังคงตกค้างอยู่ภายในร่างกายมากกว่า ผู้ที่ไม่เคยสูบเลย

 

 

ประชุมผู้ปกครอง 2561 ครั้งที่1

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 06 พฤษภาคม 2561
เขียนโดย Super User

ประชุมผู้ปกครอง2561

การประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 ปีการศึกษา 2561

การประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษามีความสำคัญเป็นอย่างมากที่ผู้ปกครองต้องใส่ใจ เพราะเป็นวันที่ผู้ปกครองจะได้รับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกทั้งในด้านการเรียนและพฤติกรรมจากคุณครูประจำชั้น รวมถึงนโยบายในภาพรวมของโรงเรียน ซึ่งเด็กในวัยนี้ยังต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด การพบคุณครูประจำชั้นจะทำให้ผู้ปกครองทราบว่าลูกของตนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนหรือมีความเข้าใจในการเรียนระดับไหน เช่น ดีแล้ว (ตั้งใจเรียน ทำงานเสร็จทันในเวลา ไม่มีงานค้าง เขียนหนังสือได้ถูกต้อง เข้าใจคณิตศาสตร์ได้ดี เรียนทันเพื่อน ฯลฯ) หรือ ควรปรับปรุง (ชอบเหม่อ มีโลกส่วนตัว ไม่สนใจเรียน งานค้างแล้วแอบเก็บซ่อนไว้ใต้โต๊ะ เขียนสะกดผิดบ่อยๆ ไม่ส่งงานตามกำหนด ฯลฯ) หรือขณะอยู่โรงเรียนมีพฤติกรรมอย่างไร เช่น ชอบช่วยเหลือเพื่อน ช่างพูด ชอบชวนเพื่อนคุย โกหกไม่ค่อยยอมรับความจริงเมื่อตนทำผิด เงียบๆไม่ค่อยคุยหรือเล่นกับใคร เล่นกับเพื่อนแรงมาก ชอบขอเข้าห้องน้ำบ่อยๆในเวลาเรียน อยู่นิ่งๆได้ไม่นาน ฯลฯ ซึ่งหากเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัยจะได้ร่วมกันแก้ไขได้ทัน ทั้งนี้ ในบางรายอาจพบว่า พฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกที่บ้านกับที่โรงเรียนแตกต่างกันอย่างมาก พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนคุณครูอาจขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพาลูกไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขแต่เนิ่นๆเพื่อทำให้สามารถเรียนได้เข้าใจและการเข้าสังคมกับเพื่อนๆ นอกจากผู้ปกครองจะได้รับทราบเกี่ยวกับการเรียนและพฤติกรรมของลูกแล้วยังได้ทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการบริหารงานของโรงเรียนว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และมีนโยบายอะไรบ้างในการส่งเสริมการเรียนหรือพัฒนาการของลูกต่อไปในอนาคตจะได้ร่วมพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

     ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ณ อาคารโดมโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแจ้งผลการเรียน ความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถของนักเรียนและอื่นๆ

       2.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน

      3 เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน

IMG_5543.JPGIMG_5534.JPGIMG_5559.JPGIMG_5573.JPGIMG_5568.JPGIMG_5535.JPGIMG_5536.JPGIMG_5554.JPGIMG_5537.JPGIMG_5558.JPGIMG_5552.JPGIMG_5572.JPGIMG_5560.JPGIMG_5564.JPGIMG_5545.JPGIMG_5539.JPGIMG_5551.JPGIMG_5569.JPGIMG_5533.JPGIMG_5567.JPGIMG_5570.JPGIMG_5538.JPGIMG_5526.JPGIMG_5544.JPGIMG_5546.JPGIMG_5532.JPGIMG_5550.JPGIMG_5553.JPGIMG_5555.JPGIMG_5548.JPGIMG_5571.JPGIMG_5529.JPGIMG_5541.JPGIMG_5542.JPGIMG_5528.JPGIMG_5527.JPGIMG_5562.JPGIMG_5540.JPGIMG_5549.JPGIMG_5561.JPGIMG_5566.JPGIMG_5565.JPGIMG_5563.JPGIMG_5531.JPGIMG_5530.JPG