กิจกรรมวันเด็กปี2560

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 13 มกราคม 2560
เขียนโดย Super User

กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2560

วันเสาร์ที่  14  มกราคม  พ.ศ. 2560

จัดกิจกรรมวันที่ 13 มกราคม  พ.ศ. 2560

เวลาแต่ละขั้นตอนโดยประมาณ

เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป          รับบริจาคของขวัญจากผู้มีจิตศรัทธา

เวลา  08.30 น.(ตามพร้อม)        เข้าแถวเคารพธงชาติ

เวลา 09.00 น.                      - ผอ. กล่าวรายงาน

                                      - ประธานอ่านสารวันเด็กและกล่าวเปิดงาน

เวลา 09.30 น.                      การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของนักเรียนแต่ละชั้น

เวลา 10.30 น                      นักเรียนจับฉลากแจกของขวัญแก่เด็ก

เวลา 12.00 น.                      -  พิธีปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

                                          -  ร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวัน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 13 มกราคม 2560
เขียนโดย Super User

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยก ได้มาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนเนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ที่โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 โดยการจัดบอร์เผยแพร่คววามรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก โรคอ้วนในวัยเรียน โรคอุจจาระร่วง โรคมือปากเท้าเปื่อย และมีการนำนักเรียน ครูและผู้ปกครองออกกำลังกายเต้น Low Impact ประมาณ 30 นาที

IMG_9887.JPGIMG_9885.JPGIMG_9867.JPGIMG_9862.JPGIMG_9871.JPGIMG_9886.JPGIMG_9874.JPGIMG_9860.JPGIMG_9878.JPGIMG_9865.JPGIMG_9884.JPGIMG_9872.JPGIMG_9868.JPGIMG_9820.JPGIMG_9881.JPGIMG_9830.JPGIMG_9890.JPGIMG_9852.JPGIMG_9855.JPGIMG_9856.JPGIMG_9859.JPGIMG_9827.JPGIMG_9853.JPGIMG_9880.JPGIMG_9877.JPGIMG_9821.JPGIMG_9833.JPGIMG_9863.JPGIMG_9870.JPGIMG_9879.JPG

 

 

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 27 พฤศจิกายน 2559
เขียนโดย Super User

     การประชุมผู้ปกครอง เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง และเอื้ออำนวยให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างสัมพันธภาพที่ดีและใกล้ชิดกันมากขึ้น อีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารโดม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในการมีส่วนร่ม ในการพัฒนานักเรียนต่อไป

IMG_9651.JPGIMG_9609.JPGIMG_9640.JPGIMG_9635.JPGIMG_9601.JPGIMG_9647.JPGIMG_9587.JPGIMG_9584.JPGIMG_9598.JPGIMG_9614.JPGIMG_9631.JPGIMG_9637.JPGIMG_9642.JPGIMG_9633.JPGIMG_9638.JPGIMG_9655.JPGIMG_9654.JPGIMG_9634.JPGIMG_9632.JPGIMG_9599.JPGIMG_9626.JPGIMG_9624.JPGIMG_9649.JPGIMG_9658.JPGIMG_9588.JPGIMG_9628.JPGIMG_9657.JPGIMG_9656.JPGIMG_9591.JPGIMG_9627.JPGIMG_9646.JPGIMG_9643.JPGIMG_9593.JPGIMG_9585.JPGIMG_9629.JPGIMG_9619.JPGIMG_9622.JPGIMG_9611.JPGIMG_9636.JPGIMG_9606.JPGIMG_9641.JPGIMG_9653.JPGIMG_9618.JPGIMG_9594.JPGIMG_9652.JPGIMG_9589.JPGIMG_9648.JPGIMG_9595.JPGIMG_9623.JPGIMG_9613.JPGIMG_9604.JPGIMG_9645.JPGIMG_9590.JPGIMG_9597.JPGIMG_9592.JPGIMG_9600.JPGIMG_9650.JPGIMG_9602.JPGIMG_9617.JPG

 

ทำบุญถวายภัตราหารพระวันขึ้นปีใหม่

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 06 มกราคม 2560
เขียนโดย Super User

 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ร่วมกันทำบุญเลี้ยงภัตราหารพระวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง เพื่อเป็นการขอพรจากท่านเจ้าอาวาส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2560

IMG_9731.JPGIMG_9706.JPGIMG_9775.JPGIMG_9714.JPGIMG_9782.JPGIMG_9692.JPGIMG_9795.JPGIMG_9792.JPGIMG_9698.JPGIMG_9707.JPGIMG_9770.JPGIMG_9741.JPGIMG_9796.JPGIMG_9742.JPGIMG_9694.JPGIMG_9748.JPGIMG_9718.JPGIMG_9733.JPGIMG_9778.JPGIMG_9689.JPGIMG_9743.JPGIMG_9767.JPGIMG_9804.JPGIMG_9761.JPGIMG_9697.JPGIMG_9732.JPGIMG_9776.JPGIMG_9785.JPGIMG_9693.JPGIMG_9780.JPGIMG_9717.JPGIMG_9722.JPGIMG_9708.JPGIMG_9769.JPGIMG_9811.JPGIMG_9702.JPGIMG_9793.JPGIMG_9734.JPGIMG_9810.JPGIMG_9777.JPGIMG_9768.JPGIMG_9720.JPGIMG_9735.JPGIMG_9798.JPGIMG_9781.JPGIMG_9723.JPGIMG_9747.JPGIMG_9745.JPGIMG_9802.JPGIMG_9759.JPGIMG_9730.JPGIMG_9791.JPGIMG_9750.JPGIMG_9700.JPGIMG_9739.JPGIMG_9704.JPGIMG_9752.JPGIMG_9705.JPGIMG_9779.JPGIMG_9729.JPGIMG_9691.JPGIMG_9803.JPGIMG_9746.JPGIMG_9703.JPGIMG_9699.JPGIMG_9715.JPGIMG_9784.JPGIMG_9807.JPGIMG_9724.JPGIMG_9725.JPGIMG_9763.JPGIMG_9806.JPGIMG_9751.JPGIMG_9765.JPGIMG_9756.JPGIMG_9764.JPGIMG_9790.JPGIMG_9719.JPGIMG_9712.JPGIMG_9709.JPGIMG_9727.JPGIMG_9726.JPGIMG_9716.JPGIMG_9755.JPGIMG_9721.JPGIMG_9794.JPGIMG_9690.JPGIMG_9760.JPGIMG_9695.JPGIMG_9783.JPGIMG_9738.JPG

 

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559
เขียนโดย Super User

กำหนดการ การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

จัดกิจกรรมขึ้นในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

................................................

07.30 น. ครู นักเรียน เข้าแถวพร้อมกัน ณ สถานที่จัดกิจกรรม

07.45 น. ประธานเดินทางมาถึงพิธี

08.00 น. เคารพธงชาติ

                   -   ผอ.พจนา ณ พัทลุง กล่าวนำปฏิญาณตน

                   -  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

                   -  ประธานในพิธีเชิญให้ทุกคนตั้งจิตยืนสงบนิ่ง 89 วินาที

                   -  ครูและนักเรียน สวดมนต์และนั่งสมาธิ 5 นาที

                   -  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ

                    -  กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดสถานที่ในบริเวณพื้นที่ในโรงเรียน