สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1 - 6

 

 

นางสาวสุพัตรา ทองสลัด 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

 

นางสาวภัทรา เทียนเถาวัลย์

 

 

 

 

ฮิต: 19132