สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1 - 6

 

 

นางลัดดา  อุดมสุข 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

 

 

นางสาวกัลยาณี ปานประเสริฐ

สอนชั้น ป.3 

 

นางสาวธิตินันท์ อุดมสุข

สอนชั้น ป.2

 

นางสาวชัชรี รุ่งสมัย

สอนชั้น ป.1

 

 

 นางรัชนี  สว่างแสง

สอนชั้น ป.4 - 6

 

ฮิต: 1898