สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1 - 6

 

 

นางลัดดา  อุดมสุข 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

 

 

นางสาวกัลยาณี ปานประเสริฐ

สอนชั้น ป.3 

 

นางจิรฐา งามพร้อม

สอนชั้น ป.2

 

นางนฤพรรณ สบายใจ

สอนชั้น ป.5-6

 

 

 นางรัชนี  สว่างแสง

สอนชั้น ป.1

นางสรพรรษ หุ่นดี

สอนชั้น ป.4

 

นางลัดดา อุดมสุข

สอนชั้น ป.3

 

ฮิต: 5121