เอกลักษณ์

หมวด: ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

เอกลักษณ์สถานศึกษา

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เป็นเด็กดี  มีกิริยามารยาทงดงามตามวัฒนธรรมไทย มีน้ำใจ มีความสามัคคี

คำนิยาม 

                                เด็กดี  หมายถึง เด็กที่ประพฤติตัวดีไม่ทำให้เดือดร้อน

                       กิริยามารยาทงดงาม  หมายถึง กิริยา วาจา ที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อย

                       มีน้ำใจ  หมายถึง ใจจริง การมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

                       มีความสามัคคี  หมายถึงความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ

 

 

 

ฮิต: 8073