แบบฟอร์มราชการต่างๆ

หมวด: การให้บริการ เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

แบบฟอร์มราชการต่างๆ

ใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

 

ดาวน์โหลด

ใบลาอุปสมบท

 

ดาวน์โหลด

คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนบุคคลรับรองเวลาการทำงาน

 

ดาวน์โหลด

คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ)

 

ดาวน์โหลด

ยอมให้หักเงิน

 

ดาวน์โหลด

บันทึกคำยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน

 

ดาวน์โหลด

เบิกค่าเดินทางไปราชการ

 

ดาวน์โหลด

เบิกค่ารักษาพยาบาล

 

ดาวน์โหลด

แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการตามมาตรา 57

 

ดาวน์โหลด

แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน

 

ดาวน์โหลด

แบบขอลาออกจากราชการ

 

ดาวน์โหลด

แบบขอโอนไปรับราชการต่างจังหวัด

 

 ดาวน์โหลด

 แบบคำร้องขอย้ายบุคลากรทางการศึกษา

 

ดาวน์โหลด 

 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

 

 ดาวน์โหลด

 ใบประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

 ดาวน์โหลด

 ใบมอบฉันทะ

 

 ดาวน์โหลด

 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 

ดาวน์โหลด 

 ใบสำคัญรับเงิน

 

ดาวน์โหลด 

 สัญญาการยืมเงิน

 

ดาวน์โหลด 

 หนังสือรับรองขอเบิกบำเน็จบำนาญ

 

ดาวน์โหลด 

 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา

 

ดาวน์โหลด 

 หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม

 

ดาวน์โหลด 

 

ฮิต: 10747