กิจกรรมวันเด็ก 2561

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 12 มกราคม 2561
เขียนโดย Super User

การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2561

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

      ด้วยวันเด็กแห่งชาติเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของเด็กและเยาวชนไทย  ที่ได้รับโอกาสและการดูแลจากผู้ใหญ่  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  มีสติปัญญาควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  และความสำนึกในความเป็นไทยในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศ  ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการสนับสนุนในการเป็นพลเมืองที่ดี  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  จึงเห็นความสำคัญของวันดังกล่าว  จึงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2561  ขึ้นในวันศุกร์ที่  12  มกราคม  2561  ในการจัดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ

 1. เพื่อให้ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน
 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักของการมีระเบียบ วินัย สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน
 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเอง ได้รับความรู้และความบันเทิงตามสมควร
 4. เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

 

กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2561

วันเสาร์ที่  13  มกราคม  พ.ศ. 2561

จัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 12 มกราคม  พ.ศ. 2561

 เวลาแต่ละขั้นตอนโดยประมาณ

เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป          รับบริจาคของขวัญจากผู้มีจิตศรัทธา

เวลา  08.30 น.(ตามพร้อม)        เข้าแถวเคารพธงชาติ

เวลา 09.00 น.                      -  ผอ. กล่าวรายงานวันเด็ก

                                         -  ประธานอ่านสารวันเด็กและกล่าวเปิดงาน

เวลา 09.30 น.                      การแสดงบนเวทีของนักเรียนแต่ละชั้น

เวลา 12.00 น                      ร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวัน

เวลา 12.30 น.                      นักเรียนจับฉลากแจกของขวัญแก่เด็ก

เวลา 14.00 น.                      พิธีปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

 

 

กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ2560

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 19 ธันวาคม 2560
เขียนโดย Super User

      โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  ประจำปีการศึกษา  2560   ขึ้นในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 และวัตถุประสงค์ของการจัดการเข้าค่าย ครั้งนี้

วัตถุประสงค์การเข้าค่าย

 1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาต่างๆ ที่เรียน และต่อตัวครูผู้สอนวิชานั้นๆ
 2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะ/กระบวนการและเทคนิควิธีการเรียนในวิชานั้นๆ ที่ถูกต้อง
 3. เพื่อให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน  และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้จากธรรมชาติ
 5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 6. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคิด และมีความคิดสร้างสรรค์
 7. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

คณะวิทยากร

          ประกอบด้วยคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษและอนุบาล จำนวน 11 คน 

นักเรียนผู้เข้าค่าย

          ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงและศูนย์เด็กเล็ก  จำนวน 182  คน

แนวทางการจัดกิจกรรม

          แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 8 ฐานการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น

 • ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน  2  ฐาน
 • อนุบาล 2 – 3 จำนวน  2  ฐาน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน  1  ฐาน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน  1  ฐาน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน  1  ฐาน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน  1  ฐาน

 

ใจใส วัยใส ด้วยสมาธิ60

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 01 ธันวาคม 2560
เขียนโดย Super User

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม นำโดยนายแพทย์นิพนธ์ หลงประดิษฐ์ ได้มาอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ตามโครงการใจใส วัยใส ด้วยสมาธิ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในการอบรมด้วยดี

2.jpg32.jpg9.jpg13.jpg34.jpg19.JPG30.jpg4.jpg25.JPG1.jpg35.jpg22.JPG26.JPG17.jpg8.jpg31.jpg27.jpg21.JPG6.jpg3.jpg28.jpg16.jpg24.JPG20.JPG7.jpg10.jpg11.jpg5.jpg14.jpg12.jpg29.jpg18.jpg23.JPG15.jpg33.jpg

 

กิจกรรม 5 ธันวาคม

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2560
เขียนโดย Super User

      วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญของชาติไทยและของโลก รวมถึง 4 วัน สำหรับประเทศไทยนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกณ บดินทรเทพยวรากูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้

1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต

2.เป็นวันชาติ

3.เป็นวันพ่อแห่งชาติ

ในส่วนที่เป็นวันสำคัญของโลก ตามมติขององค์การสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2556 ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

      4. เป็นวันดินโลก (World Soil Day)

 สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน

          โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์ ได้จัดกิจกรรม 5 ธันวาคม ขึ้นโดยนำนักเรียนเข้าไปทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงและนำนักเรียนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยให้นักเรียนเก็บขยะในบริเวณวัดและโรงเรียน สำหรับเด็กโตบำเพ็ญประโยชน์โดยการถูระเบียงหน้าตึกของอาคาร 3 ชั้น เพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560

 

 

กิจกรรมลอยกระทง2560

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2560
เขียนโดย Super User

วันลอยกระทง

       โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมทำกระทงเพื่อไว้ลอยกระทงตอนช่วงกลางคืน ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 12.30-14.30 น

       ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

       ประเพณีลอยกระทง มิได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในประเทศจีน อินเดีย เขมร ลาว และพม่า ก็มีการลอยกระทงคล้ายๆ กับบ้านเรา จะต่างกันบ้าง ก็คงเป็นเรื่องรายละเอียด พิธีกรรม และความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น แม้แต่ในบ้านเราเอง การลอยกระทง ก็มาจากความเชื่อที่หลากหลายเช่นกัน ซึ่งกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รวบรวมมาบอกเล่าให้ทราบกันดังต่อไปนี้

       ทำไมถึงลอยกระทง การลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า ปฏิบัติกันมาแต่เมื่อไร เพียงแต่ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ก็จะมีจุดประสงค์และความเชื่อในการลอยกระทงแตกต่างกันไป เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ก็จะเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์, เป็นบูชารอยพระพุทธบาท ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา ซึ่งปัจจุบันคือแม่น้ำเนรพุททาในอินเดีย หรือต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งไปโปรดพระพุทธมารดา

       วัตถุประสงค์ของวันลอยกระทง นอกจากนี้ ลอยกระทง ก็ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูชาพระอุปคุตเถระที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล บางแห่งก็ลอยกระทง เพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของตน บางแห่งก็เพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป ส่วนบางท้องที่ ก็จะทำเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับ หรือเพื่อสะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ และส่วนใหญ่ก็จะอธิษฐานขอสิ่งที่ตนปรารถนาไปด้วย

IMG_3259.JPG105344.jpgIMG_3294.JPGIMG_3263.JPG10535.jpgIMG_3275.JPGIMG_3266.JPGIMG_3253.JPGIMG_3248.JPGIMG_3251.JPGIMG_3301.JPGIMG_3271.JPGIMG_3252.JPGIMG_3258.JPGIMG_3276.JPGIMG_3288.JPGIMG_3297.JPGIMG_3264.JPGIMG_3254.JPGIMG_3261.JPGIMG_3265.JPGIMG_3278.JPG10537.jpg10536.jpgIMG_3268.JPGIMG_3285.JPGIMG_3267.JPGIMG_3272-1.JPGIMG_3287.JPGIMG_3262.JPGIMG_3270.JPGIMG_3257.JPG105355.jpgIMG_3260.JPGIMG_3284.JPGIMG_3286.JPG