อบรมโรงเรียนคุณธรรม

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560
เขียนโดย Super User

   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดอบรมครูตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยคณะครูโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ. หอประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นการอบรมรุ่นที่5

24418.jpg24425.jpg39103.jpg39098.jpg39049.jpg39036.jpg39051.jpg24427.jpg39095.jpg39053.jpg24419.jpg39101.jpg39047.jpg39094.jpg39102.jpg39046.jpg39050.jpg39099.jpg24429.jpg24420.jpg24428.jpg39055.jpg39048.jpg24426.jpg39052.jpg39040.jpg39039.jpg39045.jpga11.jpg39042.jpg39043.jpg39038.jpg24422.jpg39100.jpga12.jpg39034.jpg39054.jpg39041.jpg39035.jpg39037.jpg39044.jpg

 

พิธีต้อนรับครูนฤพรรณ

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 03 พฤษภาคม 2560
เขียนโดย Super User

       ตามที่ กศจ.สมุทรสงคราม ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560  โดยให้ นางนฤพรรณ สบายใจ ตำแหน่งครู โรงเรียนด่านอุดมวิทยา อำเภอวังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมาเขต 3  ให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง สพป.สมุทรสงคราม  ทางโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คุณครูนฤพรรณ  สบายใจ ได้ขอมาช่วยราชการ ได้ทำการพาคุณครูนฤพรรณ  สบายใจ มาส่งตัวเพื่อเข้าทำงานในโรงเรียนใหม่  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดพิธีต้อนรับ ณ ห้องจริยธรรม ของโรงเรียนเมื่อวันพุธที่ 3  พฤษภาคม 2560

2.jpg26.jpg36.jpg32.jpg9.jpg20.jpg13.jpg22.jpg34.jpg23.jpg53.jpg30.jpg4.jpg51.jpg21.jpg37.jpg39.jpg45.jpg1.jpg35.jpg40.jpg17.jpg8.jpg31.jpg27.jpg24.jpg42.jpg49.jpg6.jpg3.jpg52.jpg28.jpg16.jpg50.jpg7.jpg41.jpg38.jpg44.jpg46.jpg10.jpg11.jpg43.jpg5.jpg14.jpg12.jpg29.jpg18.jpg48.jpg15.jpg33.jpg25.jpg47.jpg19.jpg

 

 

ผล o-net ปี2559

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 25 มีนาคม 2560
เขียนโดย Super User

ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน

ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อสำหรับโรงเรียน

ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบสำหรับโรงเรียน

ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามรายวิชา

ด.ช.ไชยวัฒน์  อินทรอารักษ์

ด.ช.พิพากษา  กำไร

ด.ช.ธเนศรว์  พึ่งศรี

ด.ช.ภูผา  ไกรคำ

ด.ช.อภิชาติ  เดชดวง

ด.ช.อนุสรณ์  บุญเนื่อง

ด.ช.ธีรวัฒน์  เฮงสกุล

ด.ช.ธนาทร  สาริโส

ด.ช.รุ่งโรจน์  ผ่องใส

ด.ช.เวโรจน์  ทองแสง

ด.ช.เสกสรรค์  ประสบแสง

ด.ช.สิทธิชัย  ปิ่นประวัติ

ด.ญ.สุวนันท์  ทัศนา

ด.ญ.ปณิตา  ไกรวิจิตร์

ด.ญ.สุพัชชา  วรรณสุข

ด.ญ.พัชรพร  หลำวรรณะ

ด.ญ.ไพลิน  พวงเขียว

ด.ญ.อุษา  เพ็ชรกระพันธ์

ด.ช.เจษฎา  ทองน้อย

ด.ญ.อนันต์ญา  สายคง

ด.ญ.ชนิสรา  เลียนพู

ด.ช.เจตน์จรูญ  แสนชู

ด.ช.เมฆินทร์  แสงทองอร่าม

ด.ช.พีรภัทร เลิศณรงค์

ประชุมผู้ปกครอง2560

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 05 เมษายน 2560
เขียนโดย Super User

การประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 ปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษามีความสำคัญเป็นอย่างมากที่ผู้ปกครองต้องใส่ใจ เพราะเป็นวันที่ผู้ปกครองจะได้รับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกทั้งในด้านการเรียนและพฤติกรรมจากคุณครูประจำชั้น รวมถึงนโยบายในภาพรวมของโรงเรียน ซึ่งเด็กในวัยนี้ยังต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด การพบคุณครูประจำชั้นจะทำให้ผู้ปกครองทราบว่าลูกของตนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนหรือมีความเข้าใจในการเรียนระดับไหน เช่น ดีแล้ว (ตั้งใจเรียน ทำงานเสร็จทันในเวลา ไม่มีงานค้าง เขียนหนังสือได้ถูกต้อง เข้าใจคณิตศาสตร์ได้ดี เรียนทันเพื่อน ฯลฯ) หรือ ควรปรับปรุง (ชอบเหม่อ มีโลกส่วนตัว ไม่สนใจเรียน งานค้างแล้วแอบเก็บซ่อนไว้ใต้โต๊ะ เขียนสะกดผิดบ่อยๆ ไม่ส่งงานตามกำหนด ฯลฯ) หรือขณะอยู่โรงเรียนมีพฤติกรรมอย่างไร เช่น ชอบช่วยเหลือเพื่อน ช่างพูด ชอบชวนเพื่อนคุย โกหกไม่ค่อยยอมรับความจริงเมื่อตนทำผิด เงียบๆไม่ค่อยคุยหรือเล่นกับใคร เล่นกับเพื่อนแรงมาก ชอบขอเข้าห้องน้ำบ่อยๆในเวลาเรียน อยู่นิ่งๆได้ไม่นาน ฯลฯ ซึ่งหากเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัยจะได้ร่วมกันแก้ไขได้ทัน ทั้งนี้ ในบางรายอาจพบว่า พฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกที่บ้านกับที่โรงเรียนแตกต่างกันอย่างมาก พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนคุณครูอาจขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพาลูกไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขแต่เนิ่นๆเพื่อทำให้สามารถเรียนได้เข้าใจและการเข้าสังคมกับเพื่อนๆ นอกจากผู้ปกครองจะได้รับทราบเกี่ยวกับการเรียนและพฤติกรรมของลูกแล้วยังได้ทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการบริหารงานของโรงเรียนว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และมีนโยบายอะไรบ้างในการส่งเสริมการเรียนหรือพัฒนาการของลูกต่อไปในอนาคตจะได้ร่วมพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

     ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ อาคารโดมโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

วัตถุประสงค์

  เพื่อแจ้งผลการเรียน    ความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถของนักเรียนและอื่นๆ

 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน

 เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน

IMG_2390.JPGIMG_2398.JPGIMG_2402.JPGIMG_2392.JPGIMG_2385.JPGIMG_2413.JPGIMG_2373.JPGIMG_2371.JPGIMG_2403.JPGIMG_2439.JPGIMG_2384.JPGIMG_2414.JPGIMG_2395.JPGIMG_2405.JPGIMG_2431.JPGIMG_2378.JPGIMG_2427.JPGIMG_2428.JPGIMG_2383.JPGIMG_2397.JPGIMG_2433.JPGIMG_2394.JPGIMG_2389.JPGIMG_2401.JPGIMG_2406.JPGIMG_2415.JPGIMG_2411.JPGIMG_2420.JPGIMG_2388.JPGIMG_2419.JPGIMG_2376.JPGIMG_2434.JPGIMG_2429.JPGIMG_2380.JPGIMG_2421.JPGIMG_2416.JPGIMG_2423.JPGIMG_2404.JPGIMG_2412.JPGIMG_2438.JPGIMG_2379.JPGIMG_2418.JPGIMG_2432.JPGIMG_2399.JPGIMG_2372.JPGIMG_2437.JPGIMG_2377.JPGIMG_2436.JPGIMG_2370.JPGIMG_2382.JPGIMG_2393.JPGIMG_2425.JPGIMG_2391.JPGIMG_2417.JPGIMG_2387.JPGIMG_2426.JPGIMG_2408.JPGIMG_2381.JPGIMG_2396.JPGIMG_2386.JPGIMG_2435.JPGIMG_2424.JPGIMG_2430.JPGIMG_2422.JPGIMG_2409.JPGIMG_2410.JPGIMG_2400.JPG

 

พิธีปัจฉิมนิเทศ2559

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 17 มีนาคม 2560
เขียนโดย Super User

      โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559  โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่6 และเพื่อประสานความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนให้แนบแน่น มั่นคง

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบ ปพ.1

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 06.30 น. นักเรียน ชั้น ป.6 พร้อมกันที่โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 07.00 น. นักเรียนไปกราบลาและขอพรหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 08.00 น. นักเรียนมาพร้อมกันที่ห้องประกอบพิธี

เวลา 08.09 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธีจัดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

  • - ประธานนักเรียนเป็นตัวแทนเพื่อนๆ กล่าวลาครูและเพื่อนๆ
  • - ตัวแทนนักเรียนมอบพานดอกไม้ให้ผู้อำนวยการ
  • - ผู้อำนวยการมอบ ใบ ปพ.1 ให้กับนักเรียน
  • - ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาท
  • - นักเรียนทุกคนมอบพวงมาลัยดอกไม้ให้คุณครูทุกท่าน
  • - คุณครูแต่ละท่านกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน
  • - ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
  • - รับประทานอาหารกลางวัน

เสร็จพิธี กลับบ้าน