กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการอนุบาล2559

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2560
เขียนโดย Super User

        กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการระดับอนุบาล 3 ขวบ และอนุบาล 1-2 ประจำปีการศึกษา 2559 ได้จัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ของโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ได้มีการจัดการเรียนรู้ใน 6 กิจกรรมหลัก สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เพื่อมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการจัดงานค่ายวิชาการครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมโดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน  4  ฐาน ได้แก่ 1.หนูน้อยหาคู่   2.อินดิเคเตอร์จากพืชและสนุกกับฟองสบู่  3.หน้ากากมายา  4.ขนมปังเริงร่า

 

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ2559

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2560
เขียนโดย Super User

           กิจกรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ได้เขียนไว้ว่า ให้มีการฝึกลูกเสือเดินทางไกลและแรมคืน ในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญขั้นในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยมีลูกเสือสามัญ ที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 จำนวน  60 คน

 

 

กิจกรรมวันมาฆบูชา2560

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2560
เขียนโดย Super User

กิจกรรมวันมาฆบูชา2560

วันมาฆบูชา 2560

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดย วันมาฆบูชา 2560 ตรงกับวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  ความหมายของวันมาฆบูชา

คำว่า “มาฆะ” นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า “มาฆบุรณมี” หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3

ความสำคัญวันมาฆบูชาและประวัติวันมาฆบูชา

ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่

วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”

และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งคำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ

จาตุร แปลว่า 4

องค์ แปลว่า ส่วน

สันนิบาต แปลว่า ประชุม

ดังนั้น “จาตุรงคสันนิบาต” จึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ 4” นั่นเอง

หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติวันมาฆบูชา

หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติคือ “โอวาทปาติโมกข์” ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อไปสู่ความหลุดพ้น

หลักการ 3 คือหลักคำสอนที่ควรปฏิบัติ ได้แก่

การไม่ทำบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ทำบาปทั้งปวง อันได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งเป็นทางแห่งความชั่ว 10 ประการที่เป็นความชั่วทางกาย (การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม) ทางวาจา (การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ) และทางใจ (การอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม)

การทำกุศลให้ถึงพร้อม คือ การทำความดีทุกอย่างตาม กุศลกรรมบถ 10 ทั้งความดีทางกาย (ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ประพฤติผิดในกาม) ความดีทางวาจา (ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดเพ้อเจ้อ) และความดีทางใจ (ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น มีความเมตตาปรารถนาดี มีความเข้าใจถูกต้องตามทำนองคลองธรรม)

การทำจิตใจให้ผ่องใส คือ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณ์ที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบ ได้แก่ ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหู่ท้อแท้, ความฟุ้งซ่าน และความลังเลสงสัย

IMG_0381.JPGIMG_0351.JPGIMG_0379.JPGIMG_0414.JPGIMG_0402.JPGIMG_0375.JPGIMG_0389.JPGIMG_0392.JPGIMG_0387.JPGIMG_0377.JPGIMG_0398.JPGIMG_0344.JPGIMG_0362.JPGIMG_0413.JPGIMG_0371.JPGIMG_0361.JPGIMG_0365.JPGIMG_0364.JPGIMG_0382.JPGIMG_0390.JPGIMG_0336.JPGIMG_0369.JPGIMG_0347.JPGIMG_0404.JPGIMG_0341.JPGIMG_0374.JPGIMG_0370.JPGIMG_0386.JPGIMG_0363.JPGIMG_0385.JPGIMG_0366.JPGIMG_0348.JPGIMG_0360.JPGIMG_0406.JPGIMG_0343.JPGIMG_0409.JPGIMG_0393.JPGIMG_0396.JPGIMG_0368.JPGIMG_0356.JPGIMG_0339.JPGIMG_0383.JPGIMG_0346.JPGIMG_0388.JPGIMG_0395.JPGIMG_0345.JPGIMG_0399.JPGIMG_0373.JPGIMG_0340.JPGIMG_0401.JPGIMG_0337.JPGIMG_0350.JPGIMG_0372.JPGIMG_0357.JPGIMG_0354.JPGIMG_0376.JPGIMG_0403.JPGIMG_0378.JPG

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง2559

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2560
เขียนโดย Super User

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ฝ่ายวิชาการได้จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเน้นการฝึกระเบียบ ความมีน้ำใจ ความเสียสละ การรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความอดทน รู้จักการสังเกตและมีความรอบคอบ ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย โดยมีลูกเสือสำรองที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน  61 คน

 

 

 

กิจกรรมวันเด็กปี2560

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 13 มกราคม 2560
เขียนโดย Super User

กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2560

วันเสาร์ที่  14  มกราคม  พ.ศ. 2560

จัดกิจกรรมวันที่ 13 มกราคม  พ.ศ. 2560

เวลาแต่ละขั้นตอนโดยประมาณ

เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป          รับบริจาคของขวัญจากผู้มีจิตศรัทธา

เวลา  08.30 น.(ตามพร้อม)        เข้าแถวเคารพธงชาติ

เวลา 09.00 น.                      - ผอ. กล่าวรายงาน

                                      - ประธานอ่านสารวันเด็กและกล่าวเปิดงาน

เวลา 09.30 น.                      การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของนักเรียนแต่ละชั้น

เวลา 10.30 น                      นักเรียนจับฉลากแจกของขวัญแก่เด็ก

เวลา 12.00 น.                      -  พิธีปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

                                          -  ร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวัน