แผนกลยุทธ์

หมวด: ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

กลยุทธ์ที่ ๔  ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อ ทรัพยากรการเรียนรู้และ ICT ให้เหมาะสมและเพียงพอ

กลยุทธ์ที่ ๕  สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความเชื่อในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามวิถีไทย และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

กลยุทธ์ ปีการศึกษา 2559

    กลยุทธ์ที่๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    กลยุทธ์ที่๒. การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

                     ศักยภาพและมีคุณภาพ

    กลยุทธ์ที่๓. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

    กลยุทธ์ที่๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 

ฮิต: 2475