banner_wat

กิจกรรมวันเด็ก2558

กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ประจำปี  2558

วันศุกร์ที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2558

เวลา 09.00 น.   ประธานอ่านสารวันเด็กและกล่าวเปิดงาน

เวลา 09.30 น.   แสดงบนเวที

เวลา 12.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวัน

เวลา 13.00 น.   แจกของขวัญแก่เด็ก ๆ

เวลา 15.00 น.   พิธีปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2558

  

นายกรัฐมนตรี ส่งสาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2558 ที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนไทยทุกคน

เด็กและเยาวชนเปรียบเสมือนต้นกล้าทรัพยากรมนุษย์ที่ผู้ใหญ่มีหน้าที่เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนให้การศึกษา บ่มเพาะสติปัญญาให้เติบโตสมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญา นอกจากนี้ยังต้องได้รับการปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อให้มีความเพียบพร้อมทั้งความรู้ ความคิดที่ถูกต้อง มีเหตุผล มีจิตใจที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยทุกคนต้องรู้ค่านิยมไทย 12 ประการ เพื่อที่จะตั้งมั่นอยู่ในความสุจริต ประพฤติชอบ มีความกตัญญู อ่อนน้อม อ่อนโยน มีความรัก ความสามัคคี และมีความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย

ผมได้มอบคำขวัญ "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2558 ไว้ว่า "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต" เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยนอกจากความรู้ที่ได้บ่มเพาะจากครอบครัวและโรงเรียนแล้ว เด็กๆ ทั้งหลายควรได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองที่จะต้องหมั่นศึกษาเล่าเรียน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความใฝ่รู้ ใฝ่ดี ตลอดจนมีจิตสาธารณะรู้จักการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คำนึงถึงประเทศชาติ โดยมีคุณธรรมนำจิตใจ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อที่จะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติในอนาคต

เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2558 ผมขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน สืบไป

 

IMG_0333.JPGIMG_0190.JPGIMG_0117.JPGIMG_0423.JPGIMG_0308.JPGIMG_0409.JPGIMG_0201.JPGIMG_0279.JPGIMG_0171.JPGIMG_0271.JPGIMG_0123.JPGIMG_0341.JPGIMG_0239.JPGIMG_0183.JPGIMG_0247.JPGIMG_0293.JPGIMG_0440.JPGIMG_0368.JPGIMG_0135.JPGIMG_0296.JPGIMG_0204.JPGIMG_0285.JPGIMG_0306.JPGIMG_0131.JPGIMG_0141.JPGIMG_0208.JPGIMG_0375.JPGIMG_0263.JPGIMG_0143.JPGIMG_0378.JPGIMG_0153.JPGIMG_0164.JPGIMG_0234.JPGIMG_0328.JPGIMG_0336.JPGIMG_0313.JPGIMG_0223.JPGIMG_0397.JPGIMG_0146.JPGIMG_0461.JPGIMG_0172.JPGIMG_0112.JPGIMG_0216.JPGIMG_0387.JPGIMG_0447.JPGIMG_0187.JPG