banner_wat

กรรมการนักเรียน2556

 

 

 เด็กหญิงกัลลาภิศา เกิดทรัพย์

ประธานนักเรียน

 

 

 เด็กชายพีระพล ดวงภุมเมศ

รองประธานนักเรียน

 

 

 เด็กชายณัฐภพ นุตรักษ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 เด็กชายณัฐวุฒิ สุดปราการ

ฝ่ายกีฬา

 

 

 เด็กชายภัทรเดช อนุวัฒพาณิชย์

ฝ่ายปกครอง

 เด็กชายกิติพันธ์ สระคง

ฝ่ายบริการ

 

 

 เด็กหญิงณัฐพร เลิกเสือ

ฝ่ายเหรัญญิก

 

 

 เด็กหญิงชาลิศา นิ่มสกุล

เลขานุการ