banner_wat

กรรมการนักเรียน2558

 

 

เด็กหญิงมาริสา โลกานินท์

ประธานนักเรียน

 

เด็กชายศิระ ลิ้มตระกูล

รองประธานนักเรียน

 

เด็กชายธีรโชติ ทับทิม

ประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงพนิดา พรสยม

ประชาสัมพันธ์

 

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีวังไพร

ฝ่ายกีฬา

เด็กชายชานนท์ พุทธชาติ

ฝ่ายปกครอง

 

เด็กหญิงลัคนา เคลือบยิ้ม

ฝ่ายบริการ

เด็กหญิงจริยา บำรุงไทย

ฝ่ายเหรัญญิก

 

เด็กหญิงจตุพร แสดงผล

เลขานุการ