banner_wat

กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล58

       การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน การจัดกิจกรรมให้เด็กระดับปฐมวัยต้องจัดให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งแวดล้อม รักการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนรู้ การศึกษานอกสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่สนองความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว รับประสบการณ์ตรง และประยุกต์ความรู้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จึงได้จัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีในจังหวัดของตนเองและจังหวัดใกล้เคียงขึ้นโดยในปีนี้ได้ไปทัศนศึกษา ที่ ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลนและโรงเรียนบางตะบูนวิทยาลัย จ.เพชรบุรีและพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร

5556.jpg5683.jpg45670.jpg45685.jpg5548.jpg5679.jpg45642.jpg5555.jpg45645.jpg45652.jpg5560.jpg5542.jpg5677.jpg5674.jpg45653.jpg45686.jpg5551.jpg45637.jpg45683.jpg5557.jpg45647.jpg5686.jpg45671.jpg5561.jpg45640.jpg5545.jpg5554.jpg45646.jpg45655.jpg45654.jpg45684.jpg5681.jpg45639.jpg5546.jpg45650.jpg45634.jpg45674.jpg45644.jpg5680.jpg45649.jpg5550.jpg5549.jpg45663.jpg5544.jpg45635.jpg45661.jpg45651.jpg45636.jpg45643.jpg5543.jpg45658.jpg45648.jpg45673.jpg45672.jpg45638.jpg5552.jpg