banner_wat

กรรมการนักเรียน2559

 

 

เด็กชายเวโรจน์  ทองแสง

ประธานนักเรียน

 

เด็กหญิงอุษา เพชรกระพันธ์

รองประธานนักเรียน

 

เด็กหญิงปณิตา ไกรวิจิตร

ประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงชนิสรา  เลียนพู

ประชาสัมพันธ์

 

เด็กชายเสกสรรค์ ประสพแสง

ฝ่ายกีฬา

เด็กชายเมฆินทร์ แสงทองอร่าม

ฝ่ายปกครอง

 

เด็กชายอภิชาติ เดชดวง

ฝ่ายบริการ

เด็กหญิงไพลิน พวงเขียว

ฝ่ายเหรัญญิก

 

เด็กหญิงสุพัชชา วรรณสุข

เลขานุการ