banner_wat

นำนักเรียนทำบุญทุกวันพระ

     การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมให้เกิดกับนักเรียนได้รู้จักกิจกรรมของ วันพระ ขึ้น-แรม 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ ของทุกเดือนอีกทั้ง ช่วยส่งเสริมกิจกรรมสามัคคีวิถีพุทธ ประสานสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียนและนักเรียนได้ทำบุญถวายสังฆทานในวันพระ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จึงจัดตารางนำนักเรียนทำบุญทุกวันพระที่ตรงกับวันปฏิบัติราชการโดยผลัดเวรเปลี่ยนการไปตามระดับชั้น คือ อนุบาล1 – 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพื่อต้องการมุ่งเน้นให้นักเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม แสดงออกถึงความเคารพ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนตามหลักธรรมพุทธศาสนสุภาษิต มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ กตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ  รู้จักสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

58038.jpg58034.jpg58045.jpg58041.jpg58040.jpg58049.jpg58048.jpg58035.jpg58037.jpg58042.jpg58046.jpg58039.jpg58033.jpg58036.jpg58043.jpg58044.jpg58047.jpg