banner_wat

กิจกรรม 5 ธันวาคม

      วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญของชาติไทยและของโลก รวมถึง 4 วัน สำหรับประเทศไทยนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกณ บดินทรเทพยวรากูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้

1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต

2.เป็นวันชาติ

3.เป็นวันพ่อแห่งชาติ

ในส่วนที่เป็นวันสำคัญของโลก ตามมติขององค์การสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2556 ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

      4. เป็นวันดินโลก (World Soil Day)

 สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน

          โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์ ได้จัดกิจกรรม 5 ธันวาคม ขึ้นโดยนำนักเรียนเข้าไปทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงและนำนักเรียนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยให้นักเรียนเก็บขยะในบริเวณวัดและโรงเรียน สำหรับเด็กโตบำเพ็ญประโยชน์โดยการถูระเบียงหน้าตึกของอาคาร 3 ชั้น เพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560