banner_wat

การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง2560

       ด้วยตามหลักสูตรลูกเสือ เนตรนารี ผู้เรียนต้องผ่านกิจกรรมการเข้าค่ายปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  โรงเรียนจึงจัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560  ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจัดกิจกรรม  ระหว่างเวลา 08.00-15.30 น กิจกรรมตามภาพ