banner_wat

English Bilingual Education

เปิดค่ายประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนชั้น ป.2

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

เวลา 08.30 น.

ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ

นายประชุม แรงกสิกรณ์ รอง ผอ.สพป.

เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด

การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้น ป.2 และ ป.5 ตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา (English Bilingual Education : EBE ) ระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) จัดระหว่างวันที่

19-27 เมษายน 2558

06.jpg16.jpg03.jpg14.jpg10.jpg12.jpg05.jpg01.jpg08.jpg15.jpg13.jpg07.jpg02.jpg04.jpg09.jpg11.jpg