banner_wat

พิธีถวายราชสดุดี2561

      การสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในไทย เริ่มขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 6 โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการในราชสำนัก พ่อค้าและพลเรือนให้เรียนรู้วิชาการด้านการทหาร ไว้เป็นกองกำลังสำรองป้องกันประเทศชาติในยามเกิดศึกสงครามและช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประชาชนและยังมีไว้ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย ยามจำเป็น พระองค์ทรงมองเห็นว่ากองกิจการลูกเสือนั้นจะช่วยให้คนไทยจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี เข้มแข็ง กล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีความกตัญญู ซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัยและได้ยึดเอาวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติทุกปี ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่สามของโลกที่มีการจัดกองลูกเสือของโลกขึ้น โดยทุกๆปีจะมีการจัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศว่าตนเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

          สำหรับโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงได้จัดพิธีถวายราชสดุดีของลูกเสือ เนตรนารี ขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ อาคารโดมของโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

National-Scout-Day__0034.jpgNational-Scout-Day__0021.jpgNational-Scout-Day__0053.jpgNational-Scout-Day__0025.jpgNational-Scout-Day__0006.jpgNational-Scout-Day__0043.jpgNational-Scout-Day__0001.jpgNational-Scout-Day__0051.jpgNational-Scout-Day__0014.jpgNational-Scout-Day__0055.jpgNational-Scout-Day__0056.jpgNational-Scout-Day__0038.jpgNational-Scout-Day__0007.jpgNational-Scout-Day__0036.jpgNational-Scout-Day__0042.jpgNational-Scout-Day__0033.jpgNational-Scout-Day__0059.jpgNational-Scout-Day__0028.jpgNational-Scout-Day__0008.jpgNational-Scout-Day__0057.jpgNational-Scout-Day__0009.jpgNational-Scout-Day__0058.jpgNational-Scout-Day__0003.jpgNational-Scout-Day__0037.jpgNational-Scout-Day__0026.jpgNational-Scout-Day__0048.jpgNational-Scout-Day__0047.jpgNational-Scout-Day__0031.jpgNational-Scout-Day__0020.jpgNational-Scout-Day__0044.jpgNational-Scout-Day__0032.jpgNational-Scout-Day__0002.jpgNational-Scout-Day__0016.jpgNational-Scout-Day__0019.jpgNational-Scout-Day__0005.jpgNational-Scout-Day__0018.jpgNational-Scout-Day__0015.jpgNational-Scout-Day__0045.jpgNational-Scout-Day__0004.jpgNational-Scout-Day__0039.jpgNational-Scout-Day__0029.jpgNational-Scout-Day__0012.jpgNational-Scout-Day__0049.jpgNational-Scout-Day__0017.jpgNational-Scout-Day__0035.jpgNational-Scout-Day__0052.jpgNational-Scout-Day__0040.jpgNational-Scout-Day__0023.jpgNational-Scout-Day__0027.jpgNational-Scout-Day__0013.jpgNational-Scout-Day__0046.jpgNational-Scout-Day__0011.jpgNational-Scout-Day__0024.jpgNational-Scout-Day__0030.jpgNational-Scout-Day__0022.jpgNational-Scout-Day__0010.jpgNational-Scout-Day__0041.jpgNational-Scout-Day__0054.jpgNational-Scout-Day__0050.jpg