banner_wat

ทัศนศึกษา2561

      ในการจัดการพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนั้น  มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดรู้ข่าวสารสารสนเทศ เป็นคนหูตา กว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อไปในอนาคตข้างหน้า  ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 156 คนเพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้  ในปีการศึกษานี้ได้จัดทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561