banner_wat

กิจกรรมคัดแยกขยะ

 ด้วยโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมการจัดการขยะและการคัดแยกขยะในโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ อาคารโดมของโรงเรียน