banner_wat

กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ2561

    ในการเรียนการสอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ซึ่งฝ่ายวิชาการได้เล็งเห็นว่า การเข้าค่ายวิชาการหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียน ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในหลายกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น การคิดวิเคราะห์ สนใจ และสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้นอกห้องเรียน และจะช่วยส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จึงได้จัดกิจกรรมวิชาการขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี

 วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
  3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
  5. ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

โดยแบ่งแบ่งเป็น 8 ฐาน และฐานอนุบาล 2 ฐานการเรียนรู้  ดังนี้

ฐานที่ 1 ภาษาไทย

    ฐานที่ 2 คณิตศาสตร์

    ฐานที่ 3 วิทยาศาสตร์

    ฐานที่ 4 สังคมศึกษา (ท่องเที่ยวทั่วไทย)

    ฐานที่ 5 ศิลปะ (สานสร้างสรรค์)

    ฐานที่ 6 สุขศึกษาและพลศึกษา

    ฐานที่ 7 การงานอาชีพ

    ฐานที่ 8 ภาษาต่างประเทศ (Small Book)

     ฐานอนุบาล (กักน้ำไว้ได้),(สนุกกับฟองสบู่)

     ฐานอนุบาล (หัวไก่แสนสวย)

กำหนดการค่ายวิชาการ

วันศุกร์ที่ 8  กุมภาพันธ์  2562

08.00-08.30        เข้าแถวเคารพธงชาติ

08.30-09.00        ละลายพฤติกรรมกิจกรรมรวม

09.00-10.30        กิจกรรมฐาน

10.30-10.40        พักรับประทานอาหารว่าง

10.40-11.30        กิจกรรมฐาน

11.30-12.30        พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30-12.40        กิจกรรมรวม

12.40-14.30        กิจกรรมฐาน

14.30-14.40        พักรับประทานอาหารว่าง

14.40-15.10        กิจกรรมฐาน

15.30-16.00        กิจกรรรมรวม สรุปกิจกรรมฐานทั้งวัน พิธีปิดค่าย