banner_wat

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนปี2562

     วันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อฝึกให้โรงเรียนประถมศึกษานับเป็นสังคมแห่งแรกที่เด็กได้มีโอกาสดำรงชีวิตร่วมกับ ผู้อื่นเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องอบรมและจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาสได้ แสดงถึงการใช้ชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของผู้อื่น กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นวิธีการที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์และเป็นแนวทางส่งเสริมให้เด็กได้ เรียนรู้สังคม จากการปฏิบัติจริง โดยจัดรูปแบบของสภานักเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ดำรงตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีการเลือกตั้งผู้นำ ตั้งกฏระเบียบข้อบังคับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในโรงเรียน

              โดย มีวัตถุประสงค์ หลักๆเพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม   ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น  ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

     มีผู้สมัครเป็นประธานนักเรียนจำนวน 2 คน ผลการเลือกตั้ง เบอร์ 1 คือ เด็กหญิงธมลวรรณ  ผ่องใส  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 2 คนดังรายชื่อตามเบอร์สมัคร ดังนี้

เบอร์ 1  เด็กหญิงธมลวรรณ  ผ่องใส          ได้  59  คะแนน

เบอร์ 2  เด็กหญิงพรนภา  ดวงภุมเมธ        ได้  13   คะแนน

จำนวนนักเรียนมีชื่อใช้สิทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 = 78 คน

มาใช้สิทธิ์  78 คนคิดเป็นร้อยละ  100

บัตรดี  72 บัตร คิดเป็นร้อยละ  92.30

บัตรเสียและไม่ประสงค์ลงคะแนน 6 บัตร คิดเป็นร้อยละ  7.70

patan2562__0003.jpgpatan2562__0005.jpgpatan2562__0006.jpgpatan2562__0007.jpgpatan2562__0009.jpgpatan2562__0001.jpgpatan2562__0002.jpgpatan2562__0010.jpg43729.jpgpatan2562__0008.jpgpatan2562__0004.jpgpatan2562__0011.jpg