banner_wat

อบรมโรคพิษสุนัขบ้า

      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มาจัดอบรมและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จำนวน 50 คน ณ อาคารเขียวห้องจริยธรรม ตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

Phitsunakba__0035.jpgPhitsunakba__0008.jpgPhitsunakba__0034.jpgPhitsunakba__0009.jpgPhitsunakba__0045.jpgPhitsunakba__0041.jpgPhitsunakba__0029.jpgPhitsunakba__0019.jpgPhitsunakba__0033.jpgPhitsunakba__0025.jpgPhitsunakba__0032.jpgPhitsunakba__0024.jpgPhitsunakba__0014.jpgPhitsunakba__0030.jpgPhitsunakba__0044.jpgPhitsunakba__0042.jpgPhitsunakba__0001.jpgPhitsunakba__0016.jpgPhitsunakba__0040.jpgPhitsunakba__0023.jpgPhitsunakba__0004.jpgPhitsunakba__0027.jpgPhitsunakba__0020.jpgPhitsunakba__0018.jpgPhitsunakba__0037.jpgPhitsunakba__0012.jpgPhitsunakba__0013.jpgPhitsunakba__0038.jpgPhitsunakba__0003.jpgPhitsunakba__0039.jpgPhitsunakba__0026.jpgPhitsunakba__0022.jpgPhitsunakba__0021.jpgPhitsunakba__0043.jpgPhitsunakba__0036.jpgPhitsunakba__0002.jpgPhitsunakba__0031.jpgPhitsunakba__0010.jpgPhitsunakba__0017.jpgPhitsunakba__0028.jpg