banner_wat

พิธีสวนสนามลูกเสือ ปี2562

พิธีถวายราชสดุดี2562

      การสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในไทย เริ่มขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 6 โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการในราชสำนัก พ่อค้าและพลเรือนให้เรียนรู้วิชาการด้านการทหาร ไว้เป็นกองกำลังสำรองป้องกันประเทศชาติในยามเกิดศึกสงครามและช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประชาชนและยังมีไว้ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย ยามจำเป็น พระองค์ทรงมองเห็นว่ากองกิจการลูกเสือนั้นจะช่วยให้คนไทยจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี เข้มแข็ง กล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีความกตัญญู ซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัยและได้ยึดเอาวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติทุกปี ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่สามของโลกที่มีการจัดกองลูกเสือของโลกขึ้น โดยทุกๆปีจะมีการจัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศว่าตนเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

          สำหรับโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงได้จัดพิธีถวายราชสดุดีของลูกเสือ เนตรนารี ขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารโดมของโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

National-Scout-Found__0001.jpgNational-Scout-Found__0030.jpgNational-Scout-Found__0036.jpgNational-Scout-Found__0011.jpgNational-Scout-Found__0039.jpgNational-Scout-Found__0033.jpgNational-Scout-Found__0015.jpgNational-Scout-Found__0003.jpgNational-Scout-Found__0023.jpgNational-Scout-Found__0002.jpgNational-Scout-Found__0008.jpgNational-Scout-Found__0007.jpgNational-Scout-Found__0022.jpgNational-Scout-Found__0029.jpgNational-Scout-Found__0005.jpgNational-Scout-Found__0016.jpgNational-Scout-Found__0037.jpgNational-Scout-Found__0017.jpgNational-Scout-Found__0004.jpgNational-Scout-Found__0035.jpgNational-Scout-Found__0032.jpgNational-Scout-Found__0006.jpgNational-Scout-Found__0021.jpgNational-Scout-Found__0034.jpgNational-Scout-Found__0031.jpgNational-Scout-Found__0018.jpgNational-Scout-Found__0014.jpgNational-Scout-Found__0038.jpgNational-Scout-Found__0020.jpgNational-Scout-Found__0026.jpgNational-Scout-Found__0012.jpgNational-Scout-Found__0040.jpgNational-Scout-Found__0009.jpgNational-Scout-Found__0025.jpgNational-Scout-Found__0024.jpgNational-Scout-Found__0010.jpgNational-Scout-Found__0013.jpgNational-Scout-Found__0027.jpgNational-Scout-Found__0019.jpgNational-Scout-Found__0028.jpg