banner_wat

กิจกรรมลอยกระทง2562

กิจกรรมลอยกระทง2562

วันลอยกระทง

       โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมทำกระทงเพื่อไว้ลอยกระทงตอนช่วงกลางคืน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น

       ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

       ประเพณีลอยกระทง มิได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในประเทศจีน อินเดีย เขมร ลาว และพม่า ก็มีการลอยกระทงคล้ายๆ กับบ้านเรา จะต่างกันบ้าง ก็คงเป็นเรื่องรายละเอียด พิธีกรรม และความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น แม้แต่ในบ้านเราเอง การลอยกระทง ก็มาจากความเชื่อที่หลากหลายเช่นกัน ซึ่งกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รวบรวมมาบอกเล่าให้ทราบกันดังต่อไปนี้

       ทำไมถึงลอยกระทง การลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า ปฏิบัติกันมาแต่เมื่อไร เพียงแต่ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ก็จะมีจุดประสงค์และความเชื่อในการลอยกระทงแตกต่างกันไป เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ก็จะเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์, เป็นบูชารอยพระพุทธบาท ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา ซึ่งปัจจุบันคือแม่น้ำเนรพุททาในอินเดีย หรือต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งไปโปรดพระพุทธมารดา

       วัตถุประสงค์ของวันลอยกระทง นอกจากนี้ ลอยกระทง ก็ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูชาพระอุปคุตเถระที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล บางแห่งก็ลอยกระทง เพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของตน บางแห่งก็เพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป ส่วนบางท้องที่ ก็จะทำเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับ หรือเพื่อสะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ และส่วนใหญ่ก็จะอธิษฐานขอสิ่งที่ตนปรารถนาไปด้วย

16455.jpg_0007.jpg_0056.jpg_0050.jpg12112019__0010.jpg_0046.jpg_0017.jpg_0005.jpg_0049.jpg__0024.jpg_0019.jpg_0018.jpg_0004.jpg_0052.jpg__0042.jpg__0034.jpg_0040.jpg_0053.jpg_0057.jpg__0022.jpg__0044.jpg12112019__0028.jpg__0029.jpg__0045.jpg12112019__0016.jpg16453.jpg12112019__0005.jpg16451.jpg_0002.jpg12112019__0015.jpg12112019__0021.jpg__0011.jpg12112019__0012.jpg12112019__0020.jpg_0004_0.jpg12112019__0025.jpg12112019__0023.jpg__0021.jpg_0058.jpg12112019__0022.jpg_0013.jpg_0006.jpg_0037.jpg_0014.jpg_0001_0.jpg12112019__0007.jpg_0032.jpg_0016.jpg12112019__0018.jpg_0023.jpg_0025.jpg_0008.jpg_0003_0.jpg12112019__0002.jpg12112019__0009.jpg_0055.jpg_0015.jpg__0048.jpg_0031.jpg_0003.jpg12112019__0030.jpg12112019__0006.jpg12112019__0027.jpg_0033.jpg12112019__0013.jpg_0035.jpg12112019__0029.jpg12112019__0003.jpg12112019__0032.jpg12112019__0024.jpg__0027.jpg__0043.jpg_0005_0.jpg12112019__0026.jpg_0059.jpg_0039.jpg_0002_0.jpg_0051.jpg12112019__0019.jpg12112019__0001.jpg_0020.jpg_0012.jpg12112019__0033.jpg12112019__0031.jpg12112019__0008.jpg_0038.jpg__0001.jpg12112019__0011.jpg_0036.jpg_0054.jpg__0041.jpg_0009.jpg_0010.jpg12112019__0004.jpg_0047.jpg12112019__0017.jpg__0026.jpg_0030.jpg12112019__0014.jpg__0028.jpg