banner_wat

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2563

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

      ด้วยวันเด็กแห่งชาติเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของเด็กและเยาวชนไทย  ที่ได้รับโอกาสและการดูแลจากผู้ใหญ่  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  มีสติปัญญาควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  และความสำนึกในความเป็นไทยในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศ  ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการสนับสนุนในการเป็นพลเมืองที่ดี  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  จึงเห็นความสำคัญของวันดังกล่าว  จึงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2563  ขึ้นในวันศุกร์ที่  10  มกราคม  2563  ในการจัดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ

1.เพื่อให้ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน

2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักของการมีระเบียบ วินัย สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน

3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเอง ได้รับความรู้และความบันเทิงตามสมควร

4.เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2563

วันเสาร์ที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2563

จัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 10 มกราคม  พ.ศ. 2563

เวลาแต่ละขั้นตอนโดยประมาณ

เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป รับบริจาคของขวัญจากผู้มีจิตศรัทธา

เวลา  08.30 น.(ตามพร้อม)        เข้าแถวเคารพธงชาติ

เวลา 09.00 น.                      - ผอ. กล่าวรายงานวันเด็ก

                                       - ประธานอ่านสารวันเด็กและกล่าวเปิดงาน

เวลา 09.30 น.                      การรำเปิดงานและการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้น

เวลา 10.30 น                       นักเรียนจับฉลากแจกของขวัญแก่เด็ก

เวลา 12.00 น.                      -  พิธีปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

                                         -  ร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวัน