banner_wat

กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม ปี2562

กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

วันที่  12  มีนาคม พ.ศ.2563

-------------------------------------------

       สังคมไทยปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสารอย่างไม่หยุดยั้ง เยาวชนไทยถูกครอบงำด้วยอบายมุขหลายรูปแบบ เป็นเหตุให้เกิดค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์  ส่งผลให้เกิดปัญญาตามมาอีกมากมาย และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  ความมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น ความมีวินัย รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความกตัญญู กตเวที ความเมตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  โอบอ้อมอารี ไม่เห็นแก่ตัว มีความประหยัดและปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เหล่านี้เป็นคุณสมบัติของคนดีที่สังคมต้องการให้มีกับมนุษย์ทุกคน และอีกประการหนึ่งคือ กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมนำจริยธรรม  เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนต้องจัดให้มีการปลูกฝังให้เกิดกับนักเรียนในส่วนนี้ โรงเรียนจึงได้กำหนดให้เป็นโครงการหลักด้วย

         โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จึงได้จัดการเข้าค่ายคุณธรรมนี้ขึ้นในวันที่  12 มีนาคม. 2563 

 มีนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 152 คน คณะคุณครู จำนวน  10 ท่าน  และได้รับความอนุเคราะห์จาก  พระอาจารย์ ศีลศาสตร์  จันทสาโร มาร่วมเป็นพระวิทยากรที่ให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในครั้งนี้ด้วย

          โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

               1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการแสดงออกทางมารยาทตามกาลต่างๆ

               2 เพื่อให้นักเรียนนำหลักการแสดงออกทางมารยาทเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

               3 เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ 

กิจกรรมประจำฐาน ทั้ง 4 ฐานมี ดังนี้

  1. ฐานเทพบุตร – เทพธิดา
  2. การไหวั 3 ระดับ
  3. การรับ กาส่งของกับผู้ใหญ่
  4. การแสดงความเคารพแบบสากล

_0007.jpg__0070.jpg__0081.jpg__0049.jpg__0023.jpg__0079.jpg_0005.jpg__0056.jpg__0024.jpg_0019.jpg_0018.jpg__0069.jpg__0097.jpg__0032.jpg__0042.jpg__0034.jpg__0084.jpg__0030.jpg__0022.jpg__0044.jpg__0029.jpg__0077.jpg__0045.jpg__0091.jpg_0002.jpg__0011.jpg__0052.jpg__0059.jpg__0064.jpg__0051.jpg__0062.jpg__0036.jpg_0013.jpg__0098.jpg__0099.jpg_0006.jpg__0075.jpg__0063.jpg_0014.jpg__0092.jpg__0066.jpg__0095.jpg__0004.jpg__0067.jpg__0090.jpg__0073.jpg__0061.jpg__0053.jpg_0008.jpg__0050.jpg__0082.jpg_0021.jpg__0033.jpg__0037.jpg__0083.jpg__0025.jpg__0087.jpg__0089.jpg__0065.jpg__0058.jpg_0015.jpg__0047.jpg__0035.jpg__0085.jpg__0048.jpg_0003.jpg__0016.jpg__0020.jpg__0093.jpg__0017.jpg__0078.jpg__0027.jpg__0071.jpg__0046.jpg__0040.jpg__0043.jpg__0080.jpg__0076.jpg__0074.jpg__0068.jpg_0012.jpg__0001.jpg__0055.jpg__0060.jpg__0086.jpg__0038.jpg__0031.jpg__0054.jpg__0041.jpg__0094.jpg__0100.jpg_0009.jpg__0039.jpg_0010.jpg__0072.jpg__0026.jpg__0096.jpg__0057.jpg__0088.jpg__0028.jpg