banner_wat

กิจกรรมไหว้ครู2563

      กิจกรรมไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ต้องการปลูกผังให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนทั้งด้านการให้ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่ตัวนักเรียน.

กำหนดการพิธีไหว้ครู2562 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

08.30 - 08.40 น         - นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

08.40 - 09.00 น         - นักเรียน เข้าสู่บริเวณ และนั่งตามที่กำหนดไว้

09.00 น                   - ประธานในพิธี เข้าสู่บริเวณพิธี (นักเรียนยืน)

 - ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 - ประธานในพิธีเจิมหนังสือ

- ตัวแทนนักเรียน นำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำไหว้ครู

 (นักเรียนยืน)

- ประธานนักเรียนนำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตน

 (นักเรียนยืน)

 - ตัวแทนนักเรียน มอบพานธูป พานดอกไม้ และกรวยดอกไม้แด่ประธานในพิธี

- บรรเลงเพลงพระคุณที่สาม

 - นักเรียนแต่ละชั้นในแต่ละแถว ทยอยไหว้ครูตามจำนวนที่จัดไว้

- แจกทุนนักเรียน จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 500 บาท ดังนี้

          ©  เจ้าอาวาสวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง มอบให้ 6 ทุน

- พระอาจารย์กล่าวให้โอวาท แก่นักเรียน

12.00 น                   - เสร็จพิธี