banner_wat

พิธีรับ ผอ.

         โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดพิธีต้อนรับ ผอ กิตินันท์ นาเสถียร ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั่งมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย มีคณะมาส่งจากโรงเรียนวัดบางโฉลงใน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 นำโดยท่าน ผอ.ชาญานิน จตุพรชัยมงคล

_79.jpg__34.jpg__4.jpg__48.jpg__6.jpgS__3448846.jpg__51.jpg_35.jpg_55.jpgS__3448853.jpg1111.jpg__44.jpg__20.jpg__45.jpg__72.jpg__41.jpg__53.jpg_3.jpg_7.jpg_40.jpg__73.jpg__43.jpgS__3448849.jpg_31.jpg__29.jpg__71.jpg__46.jpg_39.jpg_12.jpg__9.jpg_62.jpg_61.jpg_13.jpg_54.jpg__16.jpg_8.jpgS__3448850.jpg__5.jpgS__3448852.jpg__17.jpg__18.jpg_70.jpg_50.jpg__19.jpg_65.jpg_1.jpg_15.jpg_68.jpg__64.jpg__26.jpg__33.jpg__67.jpg__32.jpg_22.jpg_52.jpg_57.jpg__21.jpg__47.jpg_14.jpg_24.jpg__42.jpg__30.jpgS__3448848.jpg__63.jpg_66.jpg_2.jpg_78.jpg__38.jpg_60.jpgS__3448851.jpg__76.jpg_0.jpg_37.jpg__27.jpg_77.jpg__74.jpg__49.jpg__11.jpg_28.jpg__75.jpg_69.jpg__59.jpg_58.jpg__23.jpg_10.jpg_36.jpg__56.jpg