banner_wat

แจกเงินนักเรียนยากจนพิเศษ

          โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎณ์บำรุง ได้ดำเนินแจกเงินนักเรียนยากจนพิเศษ ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคแบบมีเงื่อนไข ของ กสศ. ให้กับนักเรียนจำนวน 21 คนๆละ 1000 บาท รวมเป็นเงิน 21000 บาท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. อาคารอำนวยการ ห้องจริยธรรม

c6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__20.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__1.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__13.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__0.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__2.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__8.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__27.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__25.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__26.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__15.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__19.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__22.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__24.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__7.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__10.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__18.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__9.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__17.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__6.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__12.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__23.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__11.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__4.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__16.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__14.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__21.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__3.jpgc6d91e8d08c86747bb18d3ca702781d50_4620693218532245642__5.jpg