banner_wat

ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

 

ประกาศโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

การรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564

***********************

 

ชั้นอนุบาล 2 คุณสมบัติผู้สมัคร

เด็กที่เกิดปี 17 พฤษภาคม พ.ศ 2559 ถึง 16 พฤษภาคม 2560

ชั้นประถมศึกษาปีที่1

***คุณสมบัติผู้สมัคร***

เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 เกิด17 พฤษภาคม  พ.ศ.2557 - 16 พฤษภาคม  พ.ศ.2558 หรือจบการศึกษาระดับปฐมวัย

***รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาสูติบัตรใบเกิดของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน(นักเรียน,บิดา,มารดาและผู้ปกครอง) อย่างละ 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน(,บิดา,มารดาและผู้ปกครอง) อย่างละ 1 ฉบับ
  4. สำเนาหลักฐนการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ของทุกคน(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

"ผู้ปกครองจะต้องนำหลักฐประกอบการรับสมัครมาให้ครบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-34752610  , 0868082748  ในวันเวลาราชการ