banner_wat

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา2564

     วันอังคารที่ 23 มีนาคม 256ภ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อฝึกให้โรงเรียนประถมศึกษานับเป็นสังคมแห่งแรกที่เด็กได้มีโอกาสดำรงชีวิตร่วมกับ ผู้อื่นเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องอบรมและจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาสได้ แสดงถึงการใช้ชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของผู้อื่น กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นวิธีการที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์และเป็นแนวทางส่งเสริมให้เด็กได้ เรียนรู้สังคม จากการปฏิบัติจริง โดยจัดรูปแบบของสภานักเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ดำรงตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีการเลือกตั้งผู้นำ ตั้งกฏระเบียบข้อบังคับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในโรงเรียน

       โดย มีวัตถุประสงค์ หลักๆเพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม   ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น  ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

     มีผู้สมัครเป็นประธานนักเรียนจำนวน 3 คน ผลการเลือกตั้ง เบอร์ 3 คือ เด็กชายสิทธิเดช บุญราศรี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 2 คนดังรายชื่อตามเบอร์สมัคร ดังนี้

เบอร์ 1  เด็กหญิงนิรนันท์  สร้อยสงิม   ได้  31  คะแนน

เบอร์ 2  เด็กหญิงสุภัสรา  คลังศิริ  ได้  6   คะแนน

เบอร์ 3  เด็กชายสิทธิเดช  บุญราศรี        ได้  55   คะแนน

จำนวนนักเรียนมีชื่อใช้สิทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 = 114 คน

มาใช้สิทธิ์  101 คนคิดเป็นร้อยละ  88059

บัตรดี  92 บัตร คิดเป็นร้อยละ  80.70

บัตรเสียและไม่ประสงค์ลงคะแนน 9 บัตร คิดเป็นร้อยละ  7.89

23.3.64__25.jpg23.3.64__45.jpg23.3.64__73.jpg23.3.64__10.jpg23.3.64__23.jpg23.3.64__12.jpg23.3.64__30.jpg23.3.64__68.jpg23.3.64__72.jpg4689.jpg4692.jpg23.3.64__16.jpg23.3.64__31.jpg23.3.64__61.jpg23.3.64__36.jpg23.3.64__47.jpg23.3.64__35.jpg23.3.64__74.jpg23.3.64__4.jpg23.3.64__54.jpg23.3.64__6.jpg23.3.64__19.jpg23.3.64__8.jpg23.3.64__46.jpg23.3.64__56.jpg4690.jpg23.3.64__40.jpg23.3.64__60.jpg23.3.64__39.jpg23.3.64__7.jpg23.3.64__66.jpg23.3.64__52.jpg23.3.64__44.jpg23.3.64__55.jpg23.3.64__22.jpg23.3.64__0.jpg23.3.64__71.jpg23.3.64__27.jpg23.3.64__43.jpg23.3.64__26.jpg23.3.64__17.jpg23.3.64__67.jpg23.3.64__15.jpg23.3.64__51.jpg23.3.64__57.jpg23.3.64__37.jpg4693.jpg23.3.64__29.jpg23.3.64__65.jpg23.3.64__11.jpg23.3.64__18.jpg23.3.64__42.jpg23.3.64__50.jpg23.3.64__33.jpg23.3.64__32.jpg23.3.64__69.jpg23.3.64__9.jpg23.3.64__5.jpg23.3.64__24.jpg23.3.64__62.jpg23.3.64__3.jpg23.3.64__63.jpg23.3.64__28.jpg23.3.64__14.jpg23.3.64__58.jpg4691.jpg23.3.64__1.jpg23.3.64__2.jpg23.3.64__70.jpg23.3.64__59.jpg23.3.64__20.jpg23.3.64__13.jpg23.3.64__38.jpg23.3.64__21.jpg23.3.64__48.jpg23.3.64__53.jpg23.3.64__64.jpg23.3.64__41.jpg23.3.64__49.jpg23.3.64__34.jpg