banner_wat

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ-สำรอง ประจำปีการศึกษา2563

            ด้วยตามหลักสูตรลูกเสือ เนตรนารี ผู้เรียนต้องผ่านกิจกรรมการเข้าค่ายปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จึงจัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ- สำรอง ประจำปีการศึกษา 2563  โดยเข้าค่ายแบบไม่ค้างคืน   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 โดยจัดกิจกรรม  ระหว่างเวลา 08.00-15.30 น กิจกรรมตามภาพ