banner_wat

พิธีปัจฉิมนิเทศ2563

      โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563  โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่6 และเพื่อประสานความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนให้แนบแน่น มั่นคง

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบ ปพ.1

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 06.30 น. นักเรียน ชั้น ป.6 พร้อมกันที่โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 07.00 น. นักเรียนไปกราบลาและขอพรหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 08.00 น. นักเรียนมาพร้อมกันที่ห้องประกอบพิธี

เวลา 08.09 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธีจัดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- ประธานนักเรียนเป็นตัวแทนเพื่อนๆ กล่าวลาครูและเพื่อนๆ

- ตัวแทนนักเรียนมอบพานดอกไม้ให้ผู้อำนวยการ

- ผู้อำนวยการมอบ ใบ ปพ.1 ให้กับนักเรียน

- ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาท

- นักเรียนทุกคนมอบพวงมาลัยดอกไม้ให้คุณครูทุกท่าน

- คุณครูแต่ละท่านกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน

- ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

- รับประทานอาหารกลางวัน

เสร็จพิธี กลับบ้าน