banner_wat

กิจกรรมวิชาการอนุบาล58

     กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการระดับอนุบาล 1-2 ประจำปีการศึกษา 2558 ได้จัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์พ.ศ.2559  ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ของโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ได้มีการจัดการเรียนรู้ใน 6 กิจกรรมหลัก สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เพื่อมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการจัดงานค่ายวิชาการครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมโดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน  4  ฐาน ได้แก่ 1.ดนตรีสุขสันต์   2.เต่าน้อยพาเพลิน  3.ไข่น้อยมัดใจ  4.ต้นไม้พาสุข

40.jpg31.jpg42.jpg38.jpg60.jpg33.jpg29.jpg06.jpg23.jpg16.jpg17.jpg03.jpg56.jpg14.jpg46.jpg10.jpg43.jpg30.jpg12.jpg41.jpg05.jpg55.jpg01.jpg32.jpg39.jpg27.jpg08.jpg24.jpg15.jpg35.jpg36.jpg22.jpg54.jpg13.jpg53.jpg44.jpg48.jpg58.jpg47.jpg00.jpg34.jpg18.jpg49.jpg2.jpg07.jpg02.jpg20.jpg52.jpg26.jpg04.jpg25.jpg37.jpg57.jpg28.jpg09.jpg50.jpg59.jpg51.jpg45.jpg21.jpg19.jpg11.jpg