banner_wat

ผล o-net ปี2558

ผลการทดสอบ o-net รายบุคคล

ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อสำหรับโรงเรียน

ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบสำหรับโรงเรียน

ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามรายวิชา

เด็กชายก้องภพ  ทิมจ้อย

เด็กชายชานน  พุทธชาติ

เด็กชายสุริยน  หวยพระ

เด็กชายพิษณุ  ปานประเสริฐ

เด็กชายธีรโชติ  ทับทิม

เด็กชายอนุวัฒน์  สีวังไพร

เด็กชายธวัชชัย  สุริยะ

เด็กชายศิระ  ลิ้มตระกูล

เด็กชายปรมัตธ์  เที่ยงธรรม

เด็กชายภัควงศ์  เลียนพู

เด็กชายทัตภูมิ  เลียนพู

เด็กชายกรกต  ทิพย์บำรุง

เด็กหญิงจรินยา  บำรุงไทย

เด็กหญิงภัคพร  เกิดสังข์

เด็กหญิงจตุพร  แสดงผล

เด็กหญิงพนิดา  พรสยม

เด็กหญิงมาริสา  โลกานินย์

เด็กชายอรรถวิท  บุญเรือง

เด็กหญิงลัคนา  เคลือบยิ้ม

เด็กชายธนากร  เขนยอิง

เด็กชายวัชระ  จันทร์นาคา