banner_wat

พานักเรียนทำบุญทุกวันพระ

     เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน  บุคคลตั้งแต่เด็ก  เยาวชน  นักศึกษา  รวมถึงประชาชนทั่วไป  ทั้งระดับครอบครัว  ล้วนแต่เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตมากมาย  ต่างใช้ชีวิตโดยความประมาท  ไม่ได้ยึดหลักธรรมทางศาสนา  ทั้งที่เราทุกคนสามารถที่จะนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  ดังตัวอย่างจากคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงแนะนำว่า  ต้นคดปลายตรงยังใช้ได้  “คนที่ประมาทในเบื้องแรกแต่ภายหลังไม่ประมาท  ยังจะทำให้โลกสว่างไสวได้  ดังพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกแล้ว”  ซึ่งหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาดังกล่าว  สามารถนำมาใช้ในการดำรงตนหรือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้าภายในจิตใจ  อีกทั้งผลกระทบจากภายนอกโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ  แม้กระทั่งการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก  หรือปัญหาทางด้านยาเสพติด  ปัญหาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย  และที่สำคัญที่สุดคือ  ความเป็นปัจเจกบุคคลในสังคมสูงขึ้น  ผู้คนเห็นแก่ตัว  เอารัดเอาเปรียบ  เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงเป็นสถานศึกษาที่สามารถสนับสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงาม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดี  มีศีลธรรม  จึงได้จัดทำโครงการนำนักเรียนเข้าวัดทุกวันพระและสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนขึ้น  เพื่อให้ผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียนได้ร่วมปฏิบัติธรรม  เข้าวัด  ฟังธรรม  ทุกวันพระและวันสำคัญทางศาสนา  เพื่อช่วยให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ  พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัด  เล็งเห็นประโยชน์ของการเข้าวัด  การฟังพระธรรมเทศนา  รวมถึงร่วมกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามสืบต่อไป

31.jpg4.JPG7.JPG33.jpg29.jpg23.jpg6.JPG16.jpg17.jpg9.JPG14.jpg3.jpg30.jpg5.JPG32.jpg27.jpg24.jpg15.jpg11.JPG22.jpg13.jpg1.jpg8.JPG18.jpg2.jpg20.jpg26.jpg25.jpg10.JPG28.jpg12.JPG19.jpg