banner_wat

ร่วมปลูกป่า กับ อบต.

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง ได้จัดโครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น ณ หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ทาง อบต.ปลายโพงพาง ได้ส่งครู 2 คน พร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 24 คน เข้ากิจกรรมดังกล่าวกับโรงเรียนที่อยู่ในเขตบริการ ของ อบต.ปลายโพงพาง อีก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดอมรวดี  โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม  โรงเรียนวัดโคกเกตุ

31.jpg42.jpg38.jpg33.jpg29.jpg23.jpg16.jpg17.jpg9.jpg6.jpg5.jpg14.jpg46.jpg3.jpg10.jpg43.jpg30.jpg12.jpg41.jpg4.jpg55.jpg32.jpg39.jpg27.jpg8.jpg24.jpg15.jpg0.jpg35.jpg36.jpg22.jpg54.jpg13.jpg53.jpg44.jpg1.jpg48.jpg47.jpg34.jpg18.jpg49.jpg2.jpg20.jpg52.jpg26.jpg25.jpg37.jpg28.jpg50.jpg51.jpg7.jpg45.jpg21.jpg19.jpg11.jpg