banner_wat

ผล o-net ปี2557

ผลการทดสอบ onet รายบุคคล

ค่าสถิติสำหรัยโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ

ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามรายวิชา

ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบสำหรับโรงเรียน

ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาครฐานการเรียนรู้

 เด็กชายวิโรจน์ ผานิล

เด็กชายนนทกร รุนไพรัตน์

เด็กหญิงโกมลดา ทวนทอง

เด็กหญิงรัตนา พึ่งโพธฺ์ทอง

เด็กชายวรายุส แดงกล่ำ

เด็กชายธนวิชญ์ แย้มวิเชียร

เด็กหญิงระพีพรรณ เขนยอิง

เด็กหญิงวิยุดา สุทธสินธ์

เด็กชายปิยพงษ์ วรรณคร

เด็กชายนราวิชญ์ อร่ามดี

เด็กชายปณิธาน กลิ่นหอม

เด็กหญิงจารุวรรณ พุทธชาติ

เด็กชายศวีระ แก้วสัจจา

เด็กหญิงพรพรรณ ผ่องไสย

เด็กหญิงสุนิษา เกิดสังข์

เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่ซิ้ม

เด็กชายภูสิทธิ์ รัตนสุภา

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ พวงเขียว